Stalexport Autostrady SA

Artykuły - Stalexport Autostrady SA (96)

 • Pierwszy kwartał 2014 r. w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

  Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała pierwsze trzy miesiące 2014 roku. Wyższemu natężeniu ruchu pojazdów na A4 Katowice-Kraków w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku towarzyszył wzrost wyników finansowych.
 • Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowuje 2013 r.

  Wysoka kapitalizacja, poprawa wyników finansowych, kontynuacja realizacji ważnych inwestycji na koncesyjnym odcinku autostrady A4 - Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady S.A. podsumowała 2013 rok.
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. oraz projekty uchwał Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na 3 kwietnia 2013 roku, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść: a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, b) projektów uchwał. Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na
 • Wybór Zarządu na kolejną kadencję

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 r. podjęła uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję, trwającą do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. Zarząd powołany został w dotychczasowym składzie, tj.: Emil Wąsacz - Prezes Zarządu,
 • Terminy przekazywania raportów okresowych - zmiana

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33,
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. wraz z późn. z
 • Zmniejszenie udziałów w Stalexport Autostrady S,A przez Kairos Investment Menagement SpA

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 roku otrzymał od firmy Kairos Investment Management Spa z siedzibą w Mediolanie zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. W wyniku zbycia w dniu 10 stycznia 2013 roku 2.300.000 akcji Stalexport Autostrady S.
 • w nawiązaniu do RB18/2012, uzupełnienie informacji

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do RB 18/2012 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Stalexport Autostrady S.A. Pana Mariusza Serwy na Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego Stalexport Autostrady S.A. Nowo powołany członek Zarządu: 1) nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emiten
 • Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie akcji/głosów

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 roku otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "ALTUS TFI S.A." lub "Towarzystwo") zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych
 • W sprawie odwołania i powołania osoby zarządzającej Stalexport Autostrady S.A.

  Raport bieżący nr 18/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie §18 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 31.12.2012 roku Pana Mieczysława Skołożyńskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Równocześnie, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dn