Spartan

Synonimy:
brak
Inne znaczenia:
Spartan (Film (2004) Reż.David Mamet) ,

Artykuły - Spartan (27)

 • Spartan - nowa przeglądarka Microsoftu zastąpi Internet Explorera?

  Spartan - nowa przeglądarka Microsoftu zastąpi Internet Explorera?

  System Windows 10 zostanie uzbrojony w nową wersję przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer – czytamy na łamach Gizmodo. Co nowego wniesie aktualizacja o nazwie kodowej Spartan?
 • Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A.

  Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402’1 Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Spartan Capital S.A.) na Spółkę Przejmującą (Setanta S.A.). Połączenie zostanie przeprowadzo
 • Podjęcie decyzji i pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia Setanta S.A. z Spartan Capital S.A.

  Zarząd Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Spartan Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w efekcie czego w dniu 28 października 2014 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia. Połączenie dotyczy: spółki Setanta SA z siedzibą w Warszawie (01-031) Al. Jana Pawła II 61 lok. 211, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
 • Zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną Emitenta

  Zarząd Setanta S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że jednostka zależna od Emitenta - Spartan Capital S.A. w dniu 3.10.2014 r. na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym oraz w ramach sesji zwykłej na rynku regulowanym (NewConnect) nabyła łącznie 292.604 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset cztery) akcji Mode Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, stanowiących 26,26% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na WZ Mode S.A. Spartan
 • Zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną Emitenta

  Zarząd Setanta S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że jednostka zależna od Emitenta - Spartan Capital S.A. w dniu 30.09.2014 r. w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem regulowanym (umowa cywilnoprawna) nabyła 51.187 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji spółki Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zwiększając tym samym liczbę posiadanych akcji do 252.912 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) stanowiąc
 • Zawarcie istotnej umowy przez jednostkę zależną Emitenta

  Zarząd Setanta Finance Group S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że jednostka zależna od Emitenta - Spartan Capital S.A. w dniu 31.01.2014 r. w wyniku zawarcia 4 transakcji poza rynkiem regulowanym (umowy cywilnoprawne) nabyła łącznie 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Mennica Skarbowa S.A. z siedzibą w Warszawie (notowanej na rynku NewConnect), stanowiących 18,27% (słownie: osiemnaście i dwadzieścia siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym oraz w o
 • Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza (Spartan Capital SA) progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

  Raport bieżący nr 1/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o przekroczeniu przez akcjonariusza Spółki, tj. przez Spartan Capital Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, progu 5% ogólnej liczby głosów w DFP Doradztwo Finansowe SA. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem: - w wyniku nabyc
 • Akcjonariusze Polkomtelu zbyli akcje na rzecz Spartan Capital Holdings

  Akcjonariusze Polkomtelu zbyli akcje na rzecz Spartan Capital Holdings

  Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Polkomtelu przenieśli w środę własność posiadanych akcji tego podmiotu na rzecz spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka - Spartan Capital Holdings sp. z o.o. Tym samym, sfinalizowana została jedna z największych transakcji w branży telekomunikacyjnej w Europie.
 • Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o. - korekta

  Raport bieżący nr 43/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) informuje, że koryguje niniejszym treść raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. poprzez nadanie mu następującej poniższej treści. Korekta polega na zmianie kwoty otrzymanej w gotówce przez Spółkę w ramach transakcji sprzedaży akcji Polkomtel S.A. o 30.000 PLN z kwoty 3 289 474 171 PLN na kwotę 3 289 444 171 PLN. Zmian
 • Zbycie 100% akcji Polkomtel S.A. na rzecz Spartan Capital Holdings Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 43/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że dnia 9 listopada 2011 roku PGE przeniosła własność 4 479 191 akcji zwykłych imiennych Polkomtel S.A., o wartości nominalnej 100 PLN za akcję, reprezentujących 21,85% kapitału zakładowego Polkomtel S.A. oraz 21,85% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polkomtel S.A. ("Akcje") na rzecz Sparta