skan

Artykuły - Skan (92)

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

  Raport bieżący nr 67/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA działając zgodnie z art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w Gdańsku, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2010 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajn
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na dzień 19 listopada 2010 roku

  Raport bieżący nr 27/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 listopada 2010 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. Ogólna liczba akcji w Spółce Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. wynosi 39 116 421. Z akcji tych w dniu 19 li
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gastel Żurawie S.A.

  Raport bieżący nr 88/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie podjętej w dniu 18 października 2010 roku Uchwały, Zarząd Gastel Żurawie S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 listopada 2010 roku na godzinę 9.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie przy ul. Annopol 5. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczące
 • Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A.

  Raport bieżący nr 27/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13, wpisanej jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 61
 • Zmiana planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 38/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz"), działając na podstawie art. 401 §2 ksh informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 8 października 2010 roku od spó
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

  Raport bieżący nr 39/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 8 listopada 2010 roku na godzinę 9,00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 29 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 35/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz"), działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszac
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATON-HT Spółka Akcyjna

  Raport bieżący nr 7/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ATON-HT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Na Grobli 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240980 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 października 20
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 50/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 17 ust. 3 pkt 1 i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz na podstawie wniosku Akcjonariusza złożonego dnia 21 września 2010 roku w trybie art. 401 § 1 KSH, zwołuje na dzień 28 października 2010 r. na g
 • o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LST CAPITAL S.A., zmianach statutu oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki LST CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wars