service

Artykuły - Service (1710)

 • Settlement of the date of acquisition of shares

  Raport bieżący nr 72/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. The Management Board of Work Service S.A. (Hereinafter referred to as: "Issuer") in reference to current report No. 71/2017 dated 28 July 2017, informs that the Issuer on 1 August 2017 received a signed settlement of 31 July 2017 with Profólió Projekt Tanácsadó Kft. seated in Budapest, Hungary on postponing the first tranche of the share purchase in the share capital of Prohuman
 • Porozumienie w sprawie terminu nabycia udziałów

  Raport bieżący nr 72/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku, informuje, że Emitent w dniu 1 sierpnia 2017r. otrzymał podpisane z datą 31 lipca 2017r. porozumienie z Profólió Projekt Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie w sprawie przesunięcia terminu pierwszej transzy nabycia udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. ("Pro
 • Postponement of the date of acquisition of shares

  Raport bieżący nr 71/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.The Management Board of Work Service S.A. (Hereinafter referred to as: "Issuer") in reference to current report No. 66/2017 dated 6 July 2017, informs that the date of the first tranche of the share purchase in the share capital of Prohuman 2004 Kft. seated in Budapest, Hungary ("Prohuman”) covering 12% shares (First Completion Date) from Profólió Projekt Tanácsadó Kft. ("
 • Przesunięcie terminu nabycia udziałów

  Raport bieżący nr 71/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Work Service S.A. ("Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku, informuje, że przesunięciu ulegnie termin pierwszej transzy nabycia udziałów w kapitale zakładowym Prohuman 2004 Kft. ("Prohuman”) z siedzibą w Budapeszcie, Węgry obejmującej 12 % udziałów (First Completion Date) od Profólió Projekt Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie
 • Korekta raportu bieżącego nr 1/2017

  Zarząd Capital Service S.A. siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z wykupem obligacji serii B i C dokonanym dnia 10 lipca 2017 r. a tym samym brakiem podstawy prawnej do publikacji raportów okresowych za pomocą Elektronicznej Bazy Informacji, nie będzie dokonywał publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017 r., których termin publikacji przypada po dacie wykupu ww. obligacji tj. skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze sześć miesięcy 2017 r. oraz skon
 • Rating Moody’s Investors Service dla transzy obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN)

  Raport bieżący nr 32/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Raport nr 32/2017 – Rating Moody’s Investors Service dla transzy obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji PKO Banku Polskiego S.A. (program EMTN) Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: W nawiązaniu do raportów: nr 28/2017 oraz nr 30/2017, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank”) informuje, iż w dniu 20 lipca 2017r. agencja ratin
 • Resignation of the managing person

  Raport bieżący nr 70/2017Podstawa Prawna: Inne uregulowania Management Board of Work Service S. A. ("Issuer" or "Company") hereby informs that on 20 July 2017, the Issuer received document dated on 12 July 2017 containing the resignation of Mr. Robert Knights from the position of the Vice President of the Management Board of Work Service S.A. with effect on 12 July 2017. Mr. Robert Knights as a reason of resignation pointed health problems. Legal
 • Rezygnacja osoby zarządzającej

  Raport bieżący nr 70/2017Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 20 lipca 2017 r. wpłynęło do Emitenta pismo datowane na dzień 12 lipca 2017 r. zawierająca informację o rezygnacji Pana Roberta Knights z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Work Service S.A. z dniem 12 lipca 2017 r. Pan Robert Knights jako przyczynę rezygnacji wskazał problemy zdrowotne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz §
 • List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 13 July 2017.

  Raport bieżący nr 69/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %The Management Board of Work Service S.A. (hereinafter: The Issuer or the Company) encloses the list of shareholders, who at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. ("OGM"), which was held on 13 July 2017, held at least 5% of votes at this EGM. Appendix no. 1 - List of shareholders at the Extraordinary General Meeting of Work Service S.A. held on 13 July 201
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A. w dniu 13 lipca 2017 r.

  Raport bieżący nr 69/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Work Service S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) załącza listę akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Work Service S.A.. ("NWZ”), które odbyło się w dniu 13 lipca 2017 roku, posiadali na tym NWZ co najmniej 5% liczby głosów. Załącznik nr 1 – Lista akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Work Service S.A. odbywającym się w dniu 13 lipca