Seko SA

Artykuły - Seko SA (145)

 • Uchwalone zmiany w Statucie SEKO S.A.

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 marca 2013 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz uchwałę nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwalone Zmiany Statutu Spółki polegają na: I) zmian
 • Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 6 marca 2013 r.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia SEKO S.A., które odbyło się 6 marca 2013 r. w siedzibie Spółki w Chojnicach. NWZ SEKO S.A. zgodnie z par. 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej (pkt 5 planowanego porządku obrad) i głosowania
 • Proponowane zmiany Statutu SEKO S.A.

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach przedstawia treść proponowanych zmiany Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 marca 2013 r. Zmiany Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polegają na: I) zmianie § 6 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie § 6: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66
 • Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 6 marca 2013 r.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 6 marca 2013 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
 • Zawiadomienie o transakcjach na akcjach SEKO S.A. dokonanych w 2012 roku przez osoby zobowiązane

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) z siedzibą w Chojnicach informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia sporządzone w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) dotyczące transakcji na akcjach Spółki dokonanych w 2012 r. przez osoby zobowiązane:
 • Informacja Zarządu SEKO S.A. dotycząca umorzenia postępowania prokuratury wobec osoby pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd SEKO S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, iż powziął informację o umorzeniu przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni w dniu 31 grudnia 2012 r. postępowania dotyczącego zawiadomienia złożonego przez Pana Konrada Wilandta o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Tomasza Kustrę (w okresie kiedy pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wilbo S.A.) polegającego na wywozie
 • Uchwały powzięte przez NWZ SEKO S.A., które odbyło się 8 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 32/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia SEKO S.A., które odbyło się 8 października 2012 r. w siedzibie Spółki w Chojnicach. Podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu. Załączniki: Plik;OpisKazimierz Kustra - Prezes ZarząduJoanna Szymczak - Wiceprezes Zarządu
 • Treść projektów uchwał NWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 8 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 8 października 2012 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzania Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzn
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 8 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 30/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach zwołuje na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, 8 października 2012 r. o godzinie 10.00. Porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa gło
 • Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. zwołanego na 1 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 29/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportów 26/2012 i 27/2012 z dnia 3 września 2012 roku Zarząd SEKO S.A, (dalej "Spółka") informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 października 2012 roku. Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 października 2012 roku są, nieleżące po stronie Spółki, problemy z dostępem do ap