SECO

Artykuły - SECO (336)

 • SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

  Raport w załączniku :
 • Informacja o zbyciu/ nabyciu akcji SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 16/2015Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychZarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 18.02.2015 roku otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach dokonanych przez Prezesa Zarządu, Członka Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z Członkami Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje na temat przepro
 • Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 15/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd SECO/WARWICK S.A.("Spółka”) informuje, iż otrzymał od Spółki Spruce Holding LLC z siedzibą w Wilmington ("Spruce Holding LLC”), oraz od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny ("PKO BP Bankowy OFE”), reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie liczby głosów oraz procentowego udz
 • Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 14/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 roku w wyniku nabycia akcji własnych Spółki, zwiększył się jej udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5%. Zmiana udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku nabycia 1.073.783 akcji własnych Spółki w dniu 13 luteg
 • Nabycie akcji własnych SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 13/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje o nabyciu oraz rozliczeniu w dniu 13.02.2015 r. 1.073.783 szt. akcji własnych. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.10.2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału re
 • Zawarcie umowy o czasowym wyłączeniu zbywania akcji SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 12/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29 z 2013 r. Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 5 lutego 2015 r. powziął informację o zawarciu przez następujących akcjonariuszy Spółki: (i) SW Holding sp. z o.o. (dalej "SWH”), posiadającego na dzień raportu 3.387.139 akcji Spółki, (ii) Spruce Holding Limited Liability Company (dalej "SHLLC
 • Zawarcie przez spółkę umowy o wartości znaczącej

  Raport bieżący nr 10/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 03.02.2015 roku zawarł umowę kredytową z mBank S.A., z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z umową Bank udzielił Kredytobiorcy kredyt inwestycyjny w kwocie 41.250.000 PLN. Kredyt zostaje udzielony na sfinansowanie zakupu maksymalnie 1.500.000 akcji własnych Emitenta, zgodnie z programem ustanowionym na podstawie
 • Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A..

  Raport bieżący nr 9/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie ("Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w tryb
 • Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2015 przez SECO/WARWICK S.A.

  Raport bieżący nr 7/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. (Spółka) zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), informuje, ż
 • Kontrakty terminowe – umowa znacząca

  Raport bieżący nr 6/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd SECO/WARWICK S.A. (Emitent) informuje, iż od dnia 18.07.2014 do 16.01.2015 roku spółka zależna Emitenta SECO/WARWICK EUROPE Sp. z o.o. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie trzydzieści dwa kontrakty terminowe typu forward na sprzedaż EUR na łączną kwotę 5.569.296 EUR (23.448.117 zł), oraz trzy kontrakty terminowe typu forward na sprz

Filmy - SECO (1)

 • Frank może się osłabić pod koniec roku

  Frank szwajcarski może potanieć w perspektywie kilku lub kilkunastu miesięcy. Mocna waluta będzie szkodzić szwajcarskiej gospodarce, a po obniżeniu prognoz wzrostu przez Szwajcarski Sekretariat Stanu do spraw Gospodarki (SECO) inwestorzy mogą przestać traktować franka jako bezpieczną inwestycję. – Zobaczyliśmy bardzo wyraźne obniżenie projekcji ekonomicznych zarówno w zakresie PKB, jak i inflacji – mówi Marcin Mróz, główny ekonomista Grupy Copernicus. – Okazało się, że w deflacyjnych rejonach Szwajcaria może przebywać przez najbliższe dwa lata. Również prognoza wzrostu gospodarczego na ten rok została wyraźnie obniżona. Widać, że mocna szwajcarska waluta przekłada się na fundamenty.