sąd rejonowy

Artykuły - Sąd rejonowy (2422)

 • Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd GPPI SA informuje, iż dnia 21 stycznia 2015 r. wpłynęło do spółki postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.887.500 zł do kwoty 4.515.392,80 zł; wynikający z emisji 39.378.928 akcji zwykłych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały prz
 • Informacja o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej KKSM z postępowania obejmującego możliwość zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku - korekta

  Raport bieżący nr 50/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweSyndyk masy upadłości Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) koryguje treść raportu bieżącego nr 50/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku, poprzez dodanie informacji o podstawach wydania postanowienia z dnia 21 listopada 2014 r. Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydziału V Gospodarczego, Sekcja ds. upadł
 • Zmiana nazwy i siedziby Spółki zależnej.

  Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. ( „Emitent” ) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany nazwy i siedziby spółki zależnej od Emitenta z NAVIMOR-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na ALMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rekcinie, w gminie Pruszcz Gdański. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
 • Usunięcie w rejestrze KRS wpisów dot. upadłości

  Zarząd Alumast S.A. informuje, iż powziął informację, iż 16 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na wniosek Alumast S.A., dokonał zmian w KRS w zakresie wykreślenia wpisów dot. upadłości. Podstawą dokonania powyższych zmian było prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 5 listopada 2014 roku. Postanowienie to jest prawomocne od 28 listopada 2014 roku
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EZO S.A.

  Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 3/12, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 10 lutego 2015 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie kancelarii notarialnej Agnieszka Zawisza Marcin Skurowski Notariusze Spółka Partnerska, mies
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki

  Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14.01.2015 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w KRS zmian w Statucie Spółki. Zarząd Spółki informuje, że zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu Spółki: I. skreśla się: - ust. 6 w § 9 o treści „6. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych i zbiorowych.” - ust. 7 w §15 o
 • Zmiana wpisu zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w rejestrze zastawów

  Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2015 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 11.12.2014 r. zmiany wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na akcjach Spółki należących do Józefa Kozikowskiego oraz dwóch akcjonariuszy mniejszościowych. O zmianie dotyczącej jednego z akcjonariuszy Spółka informowała raportem EBI nr 29/2014. Zmiana dotyczy trzech pozostałych wpisów us
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

  Zarząd Velto Cars S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 26.700.000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) do kwoty 3.510.000,00 zł (słownie: trzy
 • Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

  Raport bieżący nr 1/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje, iż Sąd Rejonowy w Gdyni VII Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Emitenta na czynności Zastępcy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łodzi z udziałem wierzyciela Bank Zacho
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd Grodno S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.881.861 akcji serii C. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.230.000 PLN do kwoty 1.418.186,10 PLN i obecnie dzieli się na 14.181.861 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: - 10.000.000 akcji

Filmy - Sąd rejonowy (1)

 • Sądy rejestrowe mogą wykreślać z KRS podmioty, które nie składają sprawozdań finansowych

  Przedsiębiorcy mają czas do końca czerwca, by dopełnić zaległych obowiązków rejestrowych. Nowelizacja, która obowiązuje od stycznia, dała sądom rejestrowym możliwość wykreślania z KRS podmiotów, które ich nie wypełniają, np. nie składając sprawozdań finansowych. Procedura może być wszczęta bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a mienie podmiotu w takich przypadkach przejmie Skarb Państwa. – Zalecamy sprawdzenie, czy wszystkie obowiązki rejestrowe są i czy były spełniane, szczególnie w tzw. uśpionych spółkach projektowych – mówi Sławomir Lisiecki, radca prawny, partner w kancelarii Galt. – Żeby uniknąć wykreślenia, należy wykonać zaległe obowiązki rejestrowe do 1 lipca 2015 r.