Sąd Okręgowy w Warszawie

Artykuły - Sąd Okręgowy w Warszawie (164)

 • Informacja poufna

  Raport bieżący nr 2/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki Sakana S.A., z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wyznaczeniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie terminu rozprawy z powództwa ULMO Sp. z o.o. na dzień 10 marca 2017 r.
 • Wniesienie przez spółkę Equimaxx LLC powództwa o uchylenie uchwały nr 16/11/2016 NWZA z dnia 30.11.2016 roku.

  Zarząd Exchange Invest S.A ("Spółka, Emitent”) informuje, że w dniu 31.01.2017 roku otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa odpis postanowienia oraz odpis pozwu wniesionego przez Spółkę Equimaxx LLC 108 West 13 th Street, DE 19801 Wilmington (USA) wpisaną do rejestru stanu Delaware w USA pod numerem 5404247 („powód”), w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 16/11/2016 NWZA Emitenta z dnia 30.11.2016 roku w sprawie podwyższe
 • Korekta raportu bieżącego nr 24/2016 – wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 24/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 24/2016 załączając omyłkowo niezałączone do pierwotnego raportu nr 24/2016 załączniki w postaci projektów uchwał objętych zmienionym porządkiem obrad oraz zaktualizowanego formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Treść raportu nie
 • Informacja syndyka o oddaleniu zażalenia na postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

  Syndyk masy upadłości Agroma SA w upadłości informuje, iż uzyskał postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie oddalające zażalenie upadłego na postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Agroma SA. Tym samym zaistniały warunki do nadania postanowieniu o ogłoszeniu upadłości Agroma SA klauzuli prawomocności.Osoby reprezentujące spółkę:Maksymilian Wrzesiński - Syndyk masy upadłości
 • Sąd przyznał Polimeksowi od GDDKiA 14,3 mln zł w związku z umową na A2

  Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał GDDKiA zapłatę na rzecz Polimeksu-Mostostal 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu odsetek w związku z realizacją umowy na budowę autostrady A2 Stryków - Konotopa, odc. B.
 • Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariuszy

  Raport bieżący nr 24/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek w trybie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2017 r. spraw obejmujących podjęcie uchwały mającej za przedmiot odwołanie członka Rady Nadzorcze
 • Sąd: Zmienić zapisy w przetargu na obsługę część systemów informatycznych ZUS

  Sąd: Zmienić zapisy w przetargu na obsługę część systemów informatycznych ZUS

  Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zmianę części zapisów postępowania przetargowego na rozbudowę i konserwację części systemów informatycznych ZUS. Rozpisany w styczniu 2013 r. przetarg wciąż jest nierozstrzygnięty; niewykluczone jest rozpisanie nowego.
 • Oddalenie pozwu o zapłatę

  Raport bieżący nr 41/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 45/2014 z dn. 9 maja 2014 r., zawiadamia, że na rozprawie w dn. 15 listopada 2016 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy, oddalił pozew Emitenta o zapłatę w całości (sygn. akt: XXVI GC 523/15). Wyrok nie jest prawomocny. Po zapoznaniu się z u
 • Informacja o złożeniu apelacji od wyroku ogłoszonego w dniu 16 września 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z pozwem przeciwko Bankowi Millennium S.A.

  Raport bieżący nr 81/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2016z dnia 16 września 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 84/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2016r. Emitent złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2016r. oddalającego powództwo w sprawie XVI GC 964/10. Wyrok został zaskarżony
 • Informacja poufna

  Zarząd INNO - GENE S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XXII – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych na czas nieokreślony zawiesił postępowanie sądowe z powództwa spółki Illumina Inc. z siedzibą w San Diego USA przeciwko Medgenetix Sp. z o.o. oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o. - w związku z prowadzonymi rozmowami ugodowymi pomiędzy stronami procesu. Ponadt