ruch sufrażystek

Artykuły - Ruch sufrażystek (1)

  • ​Kryzys ziemiaństwa po powstaniu styczniowym w 1864 roku

    Kryzys ziemiaństwa, jaki nastąpił w pierwszych latach po powstaniu, spowodowany był także stratami, jakie szlachta poniosła w powstaniu, wysokimi kontrybucjami, klęską nieurodzaju, a nie bez winy był tu także niski poziom produkcji rolnej folwarków szlacheckich, spowodowany zacofaniem gospodarczym.