rok 2011

Artykuły - Rok 2011 (738)

 • Przekazanie do publicznej wiadomości sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz 2012

  Raport bieżący nr 69/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej ("Spółka”) przekazuje w załączeniu, do wiadomości akcjonariuszy Spółki, treść następujących dokumentów: 1) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dolnośląskie Surowce Skal
 • Korekta raportu rocznego za rok 2012 opublikowanego dnia 13 czerwca 2012 roku - nr raportu 12/2012

  W związku z dostrzeżeniem oczywistej omyłki pisarskiej, związanej z podaniem na stronie 6 raportu rocznego za rok 2011 przepływów pieniężnych w niewłaściwej kwocie, w załączeniu Spółka przekazuje skorygowany raport roczny za rok 2011 eliminujący ten błąd. Jednocześnie Spółka informuje, iż niewłaściwe dane pojawiły się wyłącznie w raporcie okresowym, a sprawozdanie finansowe za rok 2011 przedstawione walnemu zgromadzeniu spółki do zatwierdzenia wskazywało prawidłowe dane w tym zakresie.
 • Raport za rok 2011

  Zarząd AbeoNet S.A. przekazuje w załączeniu raport za 2011 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Arkadiusz Kuich - Prezes Zarządu
 • Raport jednostkowy za rok 2011

  Zarząd VENO S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport za 2011 rok. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:Arkadiusz Kuich - Prezes Zarządu
 • Korekta skonsolidowanego i jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011

  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Delko S.A. informuje, iż w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 dokonano korekty kosztów działalności operacyjnej, które dotyczyły usług finansowych i prawnych związanych z planowanymi akwizycjami spółek. Poniesione koszty powinny być rozliczone w dacie nabycia a zostały aktywowane na rozliczeniach międzyokresowych kosztów. W z
 • Informacja o korekcie raportu rocznego jednostkowego za rok 2011 oraz raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2011

  Raport bieżący nr 27/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej ("Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2013 r. przekaże do wiadomości publicznej skorygowany raport roczny jednostkowy za rok 2011 oraz skorygowany raport roczny skonsolidowany za rok 2011. Do raportów zostaną załączone opinia wraz z raportem uzupełniającym niezależnego biegłego r
 • Zarząd Kęt chce wypłacić większą dywidendę

  Zarząd Kęt chce wypłacić z zysku za 2012 r. dywidendę wartościowo wyższą niż za rok 2011. W kolejnych latach rekomendacje wypłaty dywidendy mogą być jeszcze wyższe - poinformował dziennikarzy Dariusz Mońka, prezes spółki.
 • Przydział Akcji serii C - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 dla kadry menadżerskiej ELEKTROTIM S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013r. - działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006 roku (zmienionych uchwałami nr 25, 27 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w dniu 16.06.2009r.) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Na
 • Korekta: Uzupełnienie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent ) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za 2011 rok przekazanego raportem okresowym w dniu 30 kwietnia 2012 r. Korekta raportu wynika z uzupełnienia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2011rok dotyczące pkt. 39 oraz pkt 40 w zakresie następujących informacji: pkt 40-Informacje doty
 • Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011

  Raport bieżący nr 28/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012r. - działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 roku, zmienionych Uchwałami nr 25, 27, 29 Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorcze