rok 2009

Artykuły - Rok 2009 (410)

 • TVP zakończyła ubiegły rok z zyskiem 20 mln zł

  TVP zakończyła ubiegły rok z zyskiem 20 mln zł

  20 mln zł zysku zanotowała Telewizja Polska S.A. w ubiegłym roku - wynika ze wstępnych analiz spółki, które ogłoszono w piątek. W 2011 r. zatrudnienie w firmie ma spaść o ponad 500 osób. Radykalnie wzrosną za to wydatki inwestycyjne - z ok. 22 mln do prawie 150 mln zł.
 • Zmiana planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 38/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz"), działając na podstawie art. 401 §2 ksh informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 8 października 2010 roku od spó
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 29 października 2010 roku

  Raport bieżący nr 35/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz"), działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszac
 • Uzupełnienie do jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2009 - KOREKTA

  Raport bieżący nr 34/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2009 rok opublikowanego w dniu 22 kwietnia 2010 r., Zarząd Spółki Inter Cars S.A. zgodnie z sugestiami KNF, w załączeniu przekazuje skorygowaną informacje podaną w tym raporcie. Załączniki: Plik;OpisPiotr Kraska - Członek Zarządu
 • Komentarz Zarządu dotyczący czynników mających wpływ na różnice w osiągniętych danych finansowych Spółki we wstępnym i zaudytowanym raporcie rocznym za 2009 ro

  Zarząd Blue Tax Group S.A. w nawiązaniu do opublikowanego dnia 4.września 2010 roku audytowanego raportu rocznego Spółki Blue Tax Group S.A. za rok 2009 (RB nr 40/2010) i do wstępnego, nieaudytowanego raportu rocznego za 2009 rok opublikowanego dnia 30.czerwca 2010 roku (RB nr 23/2010) składa wyjaśnienia dotyczące różnic w danych finansowych ujętych w obu raportach rocznych, m.in. w przychodach netto ze sprzedaży, które wstępnie wyniosły: 2 315 518,47 zł., a finalnie, w zaudytowanym raporcie wy
 • Zaudytowany raport roczny Spółki Blue Tax Group S.A. za rok 2009

  Zgodnie z §6 pkt. 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. po otrzymaniu w dniu 4. września 2010 roku opinii i badania biegłego rewidenta przekazuje niezwłocznie pełny raport roczny za 2009 rok z działalności Spółki. Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywny
 • Polskiej gospodarce grozi bezpieczne bankructwo

  Polskiej gospodarce grozi bezpieczne bankructwo

  Kolejne ograniczenia w udzielaniu hipotecznych kredytów walutowych, które zapowiada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), to gwóźdź do trumny polskiej gospodarki.
 • Korekta skonsolidowanego raportu za I kwartał 2010 roku

  Raport bieżący nr 22/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ES-SYSTEM S.A. przekazuje następujące korekty do raportu skonsolidowanego za I kwartał 2010 r. opublikowanego dnia 12 maja 2010 r.: 1. Strona 16, punkt 13, Tabela nr 9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji W nagłówku tabeli jest: Stan na 17.03.2010 r. (dzień przekazania raportu za 2009 rok) Powinno być: Stan na 22.03.2010 r. (dzień przekazania raportu z
 • Wypłata dywidendy za rok 2009

  Zarząd Oponix.pl S.A. informuje, iż w dniu 12 sierpnia 2010 r. ZWZA podjęło uchwałę stanowiącą, aby zysk netto w kwocie 68.006,80 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 80/100) wypracowany przez Spółkę w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w części stanowiącej kwotę w wysokości 60.800 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych i 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a w pozostałej części stanowiącej kwotę 7.206,80 zł (słownie: siedem tysię
 • Raport roczny za rok 2009

  Raport roczny za rok 2009Załączniki:raport_roczny_za_rok_2009.pdf rozmiar: rozmiar: 12652.6 kBOsoby reprezentujące spółkę:Monika Reszka - Prezes ZarząduDaniel Stalmach - Członek Zarządu