Resbud SA

Artykuły - Resbud SA (388)

 • Pośrednie nabycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 4.02.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FON SA z siedzibą w Płocku złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta. Załączniki: Plik;OpisAnna Sobol - Prezes Zarządu
 • Pośrednie zbycie i nabycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RESBUD S.A z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 31.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza DAMF CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 29.01.2013r. o następującej treści: W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
 • Korekta śródrocznego raportu finansowego za III kwartał 2012r.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 12-11-2012r. Emitent wyjaśnia, że dane zamieszczone w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki RESBUD SA za trzeci kwartał 2012 r. - Zestawienie zmian w kapitale własnym - str. 6 - w kolumnie "Niepodzielony wynik finansowy" bł
 • Korekta półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012r.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2012 r. opublikowanego w dniu 27-08-2012r. Emitent wyjaśnia, że w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki RESBUD SA za pierwsze półrocze 2012 r. - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek - str.12 - nota nr 5.12. omyłkowo wpisano zobowi
 • Korekta śródrocznego raportu finansowego za I kwartał 2012r.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty śródrocznego raportu finansowego za pierwszy kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 11-05-2012r. Emitent wyjaśnia, że dane zamieszczone w śródrocznym sprawozdaniu finansowym spółki RESBUD SA za pierwszy kwartał 2012 r. - Rachunek przepływów pieniężnych - str. 8 dotyczą okresu objętego raportem. Na skutek o
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15.01.2013r.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RESBUD S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 15.01.2013r. o godzinie 13.00. Jednocześnie Zarząd RESBUD S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu spółki. Załączniki: Plik;OpisAnna Sobol - Prezes ZarząduAnna
 • Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.01.2013r.

  Raport bieżący nr 54/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 15.01.2013r. na godzinę 13.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Al. gen. L. Okulickiego 18. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;Opis 54 - zał
 • Nabycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 53/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 17.12.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie o zmianie stanu posiadania przez spółkę DAMF Invest S.A. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisAnna Sobol - Prezes ZarząduAnna Kajkowska - Członek Zarządu
 • Uchwała GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B z dniem 14.12.2012r.

  Raport bieżący nr 49/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym informuje, że w dniu 11.12.2012r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 1268 /2012 z dnia 11.12.2012r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia z dniem 14.12.2012r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.633.000 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące)
 • Zbycie akcji Emitenta

  Raport bieżący nr 41/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 18.09.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki MILA4 Sp. z o.o. w Płocku z dnia 18.09.2012r. w sprawie zbycia akcji Emitenta Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Plik;OpisAnna Sobol - Prezes Zarządu