rejestracje

Artykuły - Rejestracje (2492)

 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

  Raport bieżący nr 16/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Velto Cars S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta zost
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd Velto Cars S.A. informuje, że powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 3.510.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) do kwoty 14.190.000,00 zł (słownie: cz
 • rejestracja spółki zależnej

  Zarząd PIK S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 30.04 b.r. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółka SkyTech Invest Sp. z o.o. PIK S.A. posiada w ww. spółce 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów na zgromadzeniu wspólników. Kapitał zakładowy ww. spółki wynosi 100 000,00 zł i składa się z 100 udziałów o wartości nominalnej 1000,00zł każdy. PIK
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

  Zarząd Mikrokasy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 maja 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, który obecnie wynosi 5.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji akcji serii E, o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 4/2015, 8/2015, 12/2015 i 15/2015. Podstawa prawna: §
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

  Raport bieżący nr 41/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r., Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o tym, że w dniu 7 maja 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zw
 • Rejestracja zmiany Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 19/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd IBSM S.A. ("Emitent” lub "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął informację, iż w dniu 6 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, któ
 • Rejestracja spółki zależnej

  Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację z KRS, iż w dniu 3 lutego 2015 roku Sąd dokonał wpisu spółki zależnej pod firmą Presto Technologie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. Emitent objął 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej. Zgodnie z umową spółki zależnej kapitał zakładowy tego podmiotu gospodarczego wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
 • Rejestracja spółki zależnej.

  Zarząd Spółki BPX S.A. (”Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki spółki: BPX USA Ltd., w której Spółka jest udziałowcem posiadającym 90% udziałów uprawniających do wykonywania 90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy spółki BPX USA Ltd. wynosi 100.000 USD. Spółka BPX USA Ltd., tak jak BPX S.A. będzie działać w branży usług IT. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa będą usługi doradcze dotyczące wykorz
 • Rejestracja akcji GPW w KDPW

  Raport bieżący nr 6/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportów bieżących Nr 3/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. oraz Nr 4/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”), w dniu 30 kwietnia 2015 r. nastąpiła rejestracja i oznaczenie 28.000 (dwudziestu ośmiu tysięc
 • Rejestracja zmian w Statucie Spółki

  Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6 z dnia 12 marca 2015 r., informuje, że w dniu 27 kwietnia 2015 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 marca 2015 r. Rejestracja dotyczy następu