rejestr sądowy

Artykuły - Rejestr sądowy (19)

 • Prawo: Duże zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

  Prawo: Duże zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

  Wykreślanie i dokonywanie sprostowań w rejestrze CEIDG bez wszczynania postępowania administracyjnego czy negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie aktualizują wpisów - to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Koniec ze wzorami podpisów w KRS

  Koniec ze wzorami podpisów w KRS

  Od 15 stycznia 2015 r. do wniosków o ujawnienie w KRS danych o reprezentantach podmiotu rejestrowego nie trzeba dołączać ich wzorów podpisów. Dzięki temu znika jedna z bardziej istotnych uciążliwości postępowania rejestrowego.
 • KRS - informacje (nie) zawsze aktualne

  KRS - informacje (nie) zawsze aktualne

  Powszechny dostęp do informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorców to wielki atut KRS. Nie rozwiązuje to jednak zasadniczego problemu, który polega na tym, że zmiany w rejestrze są ujawniane po upływie wielu tygodni od wystąpienia powodujących je zdarzeń, bądź niezbędne wnioski w ogóle nie są składane do sądu. Na szczęście przepisy ustawy o KRS pozwalają uczestnikom obrotu gospodarczego podchodzić z zaufaniem do treści ujawnionych w rejestrze.
 • Komunikat POHiD w sprawie powstania ogólnopolskiego rejestru wykroczeń

  Komunikat POHiD w sprawie powstania ogólnopolskiego rejestru wykroczeń

  17 października br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks Postępowania Karnego oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą wysokość progu kwalifikacji czynów jako wykroczenia z 250 zł wartości straty do wysokości - płacy minimalnej.
 • Są już odpisy z KRS za darmo!

  Są już odpisy z KRS za darmo!

  Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy, na mocy których wszystkie aktualne dane z KRS miały być dostępne w Internecie z możliwością pobierania wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu m.in. z rejestru przedsiębiorców. Rzeczywistość nie nadążyła jednak za zmianami w prawie i 2 kwartały trzeba było czekać, aż zostanie uruchomiony system uwzględniający powyższe rozwiązania prawne.
 • Tekst jednolity Statutu Spółki SYMBIO Polska S.A.

  W związku z rejestracją zmian statutu Spółki przez Krajowy Rejestr Sądowy, Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. przekazuje niniejszym jednolity tekst statutu spółki SYMBIO POLSKA S.A., który został zmieniony na mocy uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 lipca 2010 roku. Jednolity tekst statutu Spółki uwzględnia zmiany dokonane protokołem prostującym z dnia 21 lipca 2010 roku i został zatwierdzony uchwalą nr 2/07/10 Rady Nadzorczej SYMBIO POLSA S.A. z dnia 26 lipca 2010 roku
 • Uzupełnienie raportu 7/2010

  Zarząd Grupa PSW Holding S.A. informuje, iż w związku z zarejestrowaniem przez Krajowy Rejestr Sądowy zamiany akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela o czym Emitent informował w raporcie nr 7/2010 uzupełnia raport o brakujące dane. Piotr Krawczyk posiada 2 650 000 akcji co stanowi 20.23% w kapitale akcyjnym oraz daje prawo do 20,23% głosów Włodzimierz Krawczyk posiada 2 650 000 akcji co stanowi 20.23% w kapitale akcyjnym oraz daje prawo
 • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

  Zarząd Urlopy.pl Spółka Akcyjna informuje,iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego Holiday Planet.pl sp.z.o.o. W wyniku emisji udziałów objętych wyłącznie przez Emitenta za aport w postaci Punktów Obsługi Klienta w Łodzi, Elblągu, Gdańsku, Sosnowcu i Toruniu z kwoty 10.000 zł do kwoty 400.000 zł.Wskutek wyżej wymienionego podwyższenia kapitału zakładowego Holiday Planet.pl sp.z.o.o. kapitał zakładowy dzieli się na 8.000 udziałów o wart
 • Rejestracja Spółki zależnej Emitenta

  Zarząd Urlopy.pl Spółka Akcyjna informuje,iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy Spółki zależnej Emitenta pod firmą Holiday Planet.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.O zawiązaniu i objęciu udziałów w kapitale wyżej wymienionej Spółki Emitent informował w raporcie bieżącym o numerze 2/2009.Osoby reprezentujące spółkę:Mariusz Patrowicz Prezes Zarządu
 • Zarejestrowanie przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd Urlopy.pl Spółka Akcyjna informuje,iż powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta ze środków własnych Spółki z kwoty 600.000 zł do kwoty 3.600.000 zł.Wskutek wyżej wymienionego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wartość nominalna jednej akcji wzrosła z kwoty 0,01zł(jeden grosz) do kwoty 0,06zł(sześć groszy).Osoby reprezentujące spółkę:Mariusz Patrowicz Prezes Zarządu