Raport bieżący

Artykuły - Raport bieżący (100001)

 • Polska gwiazdą outsourcingu

  Polska gwiazdą outsourcingu

  Polska to pierwsza w Europie i trzecia na świecie lokalizacja usług biznesowych. Tę tezę Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych potwierdza najnowszy raport firmy Tholons - informuje "Puls Biznesu".
 • Grudniowy raport z rynku nieruchomości

  Grudniowy raport z rynku nieruchomości

  Listopad przyniósł dobre wiadomości dla kredytobiorców. W minionym miesiącu odnotowano bowiem obniżki marż bankowych, w wyniku których, średnie oprocentowanie kredytu z 25-procentowym wkładem własnym znajduje się na rekordowo niskim poziomie 4,29 proc. - wynika z najnowszego raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. Na rynku nieruchomości wtórnych widoczna jest również stabilizacja cen zarówno ofertowych, jak i transakcyjnych. Wartość metra kwadratowego nieruchomości różni się jednak w zależności od metrażu mieszkania i regionu Polski.
 • Kobieta idealna: Uległa z inicjatywą

  Kobieta idealna: Uległa z inicjatywą

  Panowie to tradycjonaliści, którzy nie akceptują kobiet wygłaszających feministyczne poglądy.
 • RB 7/2011 w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia

  Raport bieżący nr 7/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000025742, NIP: 559-000-05-05, kapitał zakładowy 50 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki
 • Zawarcie Umowy Inwestycyjnej oraz Umowy Sprzedaży Akcji spółki Cartridge World (CEE) Spółka Akcyjna

  Raport bieżący nr 12/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd BBI CAPITAL Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA z siedzibą w Warszawie ( "Fundusz", "BBI Capital") informuje, iż w dniu 17 marca 2011 roku została zawarta ze spółką Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie (Inwestor) Umowa Inwestycyjna i Umowa Sprzedaży Akcji spółki Cartridge Word (CEE) Spółka Akcyjna (zwana dalej "Umową"). BBI Capital jest właścicielem
 • Zawiadomienie na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

  Raport bieżący nr 03/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Public Image Advisors S.A. informuje, iż w dniu 16 marca 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na waln
 • Informacja dotycząca realizacji umowy inwestycyjnej przez Lubawa S.A.

  Raport bieżący nr 21/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Lubawa SA informuje, że zgodnie z umową inwestycyjną (paragraf 6 punkt 1) z dnia 23 lutego 2011 roku (raport bieżący 15/2011) emitent przelał na konto spółki Silver Hexarion Holdings Limited kwotę 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Silver Hexarion Holdings Limited przelaną kwotę przeznaczy na zakup akcji Lubawy SA na rynku regulowanym zgodnie z umo
 • Projekty uchwał WZA.

  Raport bieżący nr 32/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (&quo
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 kwietnia 2011 roku

  Raport bieżący nr 12/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieøĎ�ce i okresowe Zarząd PC GUARD S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH, ze względu na niepodjęcie uchwał z powodu braku kworum wymaganego art 445 § 1 oraz art. 431 § 3a, zwołuje w trybie art. 402 zn.1 § 1 KSH , na dzień 15 kwietnia 2011 r., o godz. 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Jasielsk
 • Termin WZA.

  Raport bieżący nr 31/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przek