Rafako SA

Artykuły - Rafako SA (685)

 • Zwolnienia grupowe w Rafako obejmą do 276 osób

  Zwolnienia grupowe w Rafako obejmą do 276 osób

  Spółka Rafako, po konsultacjach z zakładowymi organizacjami związkowymi, ustaliła, że liczba osób objętych zwolnieniem grupowym wynosić będzie maksymalnie 276 osób - podało Rafako. Zwolnienia zostaną przeprowadzone do 31 lipca 2018 r.
 • RAFAKO: Kocioł fluidalny dla Synthos SA

  - Budowa kotła fluidalnego była projektem, w którego realizację RAFAKO zaangażowało nie tylko swoje zasoby wykonawcze, lecz przede wszystkim wiedzę i technologie jakie posiada - powiedział Tomasz Tomczak, wiceprezes zarządu RAFAKO SA, w trakcie spotkania, zorganizowanego 16 lutego w Oświęcimiu z okazji uroczystego podsumowania pierwszego etapu modyfikacji w obszarze energetyki Grupy Synthos. RAFAKO SA było generalnym wykonawcą kontraktu na budowę kotła fluidalnego OFZ 140.
 • Branża budowlana na wyboistej ścieżce restrukturyzacji

  Branża budowlana na wyboistej ścieżce restrukturyzacji

  Najczęściej ma być ratunkiem, ale bywa także wyjściem naprzeciw rynkowym wyzwaniom. Restrukturyzacja, bo o niej mowa, to jedno z głównych haseł branży budowlanej w ostatnich latach.
 • Część udziałów Energomontażu-Południe sprzedana

  Znalazł się kupiec części operacyjnych grupy Energomontaż-Południe. Nabywcą okazała się firma Rafako z siedzibą w Raciborzu. Zatem, w ramach odrębnych transakcji, syndyk dokonał zarówno zbycia części udziałów spółki z grupy Energomontażu jak i zorganizowanych części katowickiego przedsiębiorstwa - stwarzając w ten sposób sieć perspektyw na utrzymanie miejsc pracy.
 • Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności W nawiązaniu do RB 3/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 7 marca 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu do umowy kredytowej ("aneks"), o której Emitent informował w RB 12/2012 oraz RB 3/2013. Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kre
 • Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka") informuje, iż powziął informację z Centralnej Informacji KRS o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2012 roku. Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje jednolity tekst zmienionego Statutu w brzmieniu ustalonym przez Radę Nadzorczą. Załączniki: Plik;O
 • Rezygnacja z przekazania do publicznej wiadomości Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do RB 2/2013, Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości, iż podjął decyzję o rezygnacji z publikacji Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 roku i w konsekwencji powyższego zmienia datę upublicznienia Raportu Rocznego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2012 rok z dnia 30 kwietnia 2013 roku na dzień 21 m
 • Przedłużenie terminu obowiązywania gwarancji udzielonej przez PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (Emitent), informuje, iż w dniu 13.02.2013 zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("PKO BP") aneks do umowy o udzielenie gwarancji bankowej pomiędzy Emitentem a PKO BP opisanej szczegółowo w RB nr 21/2012 oraz otrzymał od PKO BP aneks do dokumentu gwarancji bankowej zwrotu zaliczki, n
 • Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez BZ WBK Asset Management S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz
 • Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO BP S.A.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") informuje o zawarciu w dniu 8 lutego 2013 roku z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") aneksu do umowy kredytowej ("aneks"), o której Emitent informował w RB 12/2012. Na podstawie zawartej umowy kredytowej Bank udzielił Emitentowi kredytu bankowego w rachu