R.

Artykuły - R. (75509)

 • Raport miesięczny za listopad 2017 r.

  Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Zarząd IAI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2017 roku. I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych IAI
 • Częściej wymieniamy sprzęty niż meble

  Częściej wymieniamy sprzęty niż meble

  Wydatki polskich konsumentów na elektronikę użytkową zbliżają się do tych, które ponoszą mieszkańcy Europy Zachodniej. W 2015 r. pod tym względem brakowało nam około trzech lat, w 2016 roku dwóch lat, a w tym roku ten dystans skurczył się do roku.
 • Akt notarialny - wymiana akcji Termo2Power S.A. na udziały w spółce Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o.

  Raport bieżący nr 97/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z 07 marca 2017 r., raportu bieżącego nr 84/2017 z 21.09.2017 r. oraz raportu bieżącego nr 96/2017 z 04.12.2017 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przebiegu procedury wniesienia akcji Spółki Termo2Power S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udzia
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INDATA S.A. na dzień 4 stycznia 2018 r. oraz projekty uchwał

  Raport bieżący nr 54/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd INDATA S.A. ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 04 stycznia 2018 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek numer 7 prowadzonej na zasadach Spółki Cywilnej notariuszy Robert Bronsz
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03 stycznia 2018 r. Projekty uchwał.

  Raport bieżący nr 84/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Soho Development S.A. ("Spółka”), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 03 styczeń 2018 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa). Zarząd przekazuje również projekty uchwał na walne zgromadzenie. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte są w załączniku
 • Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r.

  Raport bieżący nr 40/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportów bieżących nr 38/2017 oraz 39/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie odpowiednio zwołania na dzień 28 grudnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Enea S.A. (Spółka) oraz projektów uchwał na to zgromadzenie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynął zgłoszony przez akcjonariusza Spółki na p
 • Informacja o emisji obligacji niepodporządkowanych

  W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji niepodporządkowanych Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. podjął uchwały w sprawie emisji łącznie do 6.000 obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 600.000.000 zł) w tym: - do 1.000 trzymiesięcznych obligacji serii BPS3M130318 do łącznej wysokości 100
 • Rozliczenie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R.

  Raport bieżący nr 32/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. została rozliczona emisja 1.400 obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R. Wszystkie obligacje na łączną kwotę 700.000.000 PLN zostały objęte przez obligatariuszy. Obligacje zostały wyemitowane na warunkach podanych w ww. rapo
 • Senat za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS od 2019 r.

  Senat za ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS od 2019 r.

  Senat wniósł w czwartek poprawkę do ustawy znoszącej limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - przepisy miałyby wejść w życie od początku 2019 r. Podczas głosowania doszło do sporu o kworum.
 • Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży wydobywczej ropy i gazu na 2018 r.

  Raport bieżący nr 77/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie na dostawy mikrosfery do naszego wieloletniego Partnera z Holandii (branża ropy i gazu) na 2018 r. Po kryzysie w tej branży jest to pierwsze zamówienie złożone do Spółki, po rocznej przerwie w dostawach. Wartość zamówienia to ca 188 000 Euro tj. ca 789 600 zł. Łącznie wartość zamówień na 2018 rok wynosi 41,6 mln zł. Pozo