przenies

Artykuły - Przenies (180)

 • Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu

  Raport bieżący nr 14/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 grudnia 2016 roku zawarł umowę z Energy Composites Sp. z o.o. (spółką zależną), na mocy której Alumast S.A. przeniósł na rzecz Energy Composites Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu, objętego księgą wieczystą GL1W/00058154/6, działka nr 2421/31, położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 30a o powierzchni 0,2246 ha za cenę 395.000
 • Zawarcie umowy przeniesienia udziałów

  Raport bieżący nr 37/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka”, "Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22 listopada 2016 roku została zawarta Umowa przeniesienia udziałów ("Umowa”) pomiędzy Emitentem a Panem Eugeniuszem Łapawa, na podstawie której Spółka nabyła 407 udziałów ("Udziały”) w kapitale zakładowym spółki pod firmą HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
 • Zwrotne przeniesienie udziałów EveryFlow sp. z o.o.

  Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 roku doszło do zwrotnego przeniesienia na rzecz Acrebit S.A 1038 (tysiąca trzydziestu ośmui) równych i niepodzielnych udziałów, stanowiących 40,98% kapitału zakładowego , o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 51.900 zł (pięćdziesięsiu jeden tysięcy dziewięćset złotych) spółki EveryFlow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawi
 • Związki JSW przeciwne przeniesieniu kopalni Krupiński do SRK

  Związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) sprzeciwiają się decyzji o przeniesieniu należącej do niej kopalni Krupiński w Suszcu (Śląskie) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co - jak argumentują - byłoby równoznaczne z jej likwidacją.
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę

  Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę?
 • Porozumienie przeniesienia praw i obowiązków

  Raport bieżący nr 23/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13.05.2015 r., dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta – CIECH Soda Polska w Inowrocławiu ("CSP”) ze spółką Kompania Węglowa S.A. w Katowicach ("KW”) umowy sprzedaży węgla energetycznego ("Umowa sprzedaży”), informuje że w d
 • Przeniesienie akcji do Jednostki Zależnej

  Raport bieżący nr 25/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Chemoservis-Dwory S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2016 roku, posiadany przez Emitenta pakiet 6.440.000 sztuk akcji Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, został przeniesiony do Jednostki Zależnej MONEA XII Sp. z o.o., jako świadczenie zastępcze w miejsce świadczenia pieniężnego wynikającego z zawartej w dniu 6 kwietnia 2016 roku Umowy
 • Decyzja MSW o przeniesienie majątku PKL do ponownego rozpatrzenia

  Decyzja MSW o przeniesienie majątku PKL do ponownego rozpatrzenia

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję MSW z 2015 r. w sprawie wydania pozwolenia na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych do zagranicznej spółki Polskie Koleje Górskie - poinformował we wtorek starosta tatrzański Piotr Bąk, który zaskarżył decyzję MSW.
 • Zawarcie umowy przeniesienia przedsiębiorstwa

  W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2015 oraz zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, o której mowa w raporcie bieżącym numer 16/2015, Zarząd spółki magnifiCo S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że: 1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki magnifiCo sp. z o.o. („Spółka Celowa”) dnia 17.12.2015 r. powzięło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą utworzenia 11 384 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. Wszystkie nowo
 • Przeniesienie prawa własności do akcji własnych

  Zarząd WB ELECTRONICS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2015 r. nastąpiło przeniesienie na rzecz Spółki prawa własności do akcji własnych odkupionych przez Spółkę od Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. (WEI) oraz First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz). Przeniesienie własności akcji własnych finalizuje proces odkupu akcji realizowany w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 1 kwietnia 2011 r. pomiędzy Spółką a jej akcjonari