Pronox Technology SA

Artykuły - Pronox Technology SA (265)

 • Uchwała Zarządu Giełdy.

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) oświadcza, że wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 254/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 474/2009 Zarządu Giełdy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW nazwy akcji spółki PRONOX TECHNOLOGY S.A.
 • Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport bieżący nr 113/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Pronox Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Ireneusza Króla (Zawiadamiający) pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Pronox S.A. w upadłości układowej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorc
 • Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport bieżący nr 108/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Dariusza Smagorowicza (Zawiadamiający) pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiado
 • Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport bieżący nr 107/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Dariusza Smagorowicza pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zawiadomienie złożone na
 • Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

  Raport bieżący nr 105/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki 4energy S.A. (Zawiadamiający) korektę zawiadomienia złoż
 • Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku.

  Raport bieżący nr 104/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) w związku z wnioskiem spółki Canuela H
 • Umieszczenie na wniosek akcjonariusza projektów uchwał w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 29 grudnia 2011 roku.

  Raport bieżący nr 104/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) w związku z wnioskiem spółki Canuela H
 • Informacja uzyskana na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport bieżący nr 103/2011Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pana Dariusza Smagorowicza - Członka Rady Nadzorczej i akcjonariusza Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz Prezesa Zarządu i zn
 • Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

  Raport bieżący nr 101/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółki 4energy S.A. (Zawiadamiający) zawiadomienie, że w okresi
 • Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad NWZ MISPOL S.A.

  Raport bieżący nr 71/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MISPOL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że podczas obrad NWZ MISPOL S.A. w dniu 6 grudnia 2011 r. zostały zgłoszone przez jednego z akcjonariuszy sprzeciwy do protokołu. Sprzeciwy zostały zgłoszone do: 1) Uchwały nr 1/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku w sprawie wyboru Przewodniczącego N