Procad SA

Artykuły - Procad SA (395)

 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), informuje o terminach przek
 • Wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd PROCAD SA przedstawia wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Raporty są dostępne także na stronie internetowej www.procad.pl oraz w siedzibie Spółki. Załączniki: Plik;OpisJarosław Jarzyński - Prezes ZarząduMaciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu
 • Zawarcie umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 23 stycznia 2013 roku otrzymał podpisaną umowę, której stronami są PROCAD SA i Autodesk SA z siedzibą w Neuchatel (Szwajcaria). Umowa obowiązuje od 1 lutego 2013 roku i zastępuje poprzednią umowę, obowiązującą do 31 stycznia 2013 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2010 z dnia 2 lutego 2010 roku. Umowa zawiera zapis, z któ
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

  Raport bieżący nr 19/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2012 r.: 1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1 389 250 akcji, co dawało 43,46% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,40% ogólnej liczby głosów. 2. Janusz Szczęśniak wykonywał prawo głosu z 1 355 104
 • Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r.Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r.

  Raport bieżący nr 18/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie skupionych akcji własnych Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu opinii prawnej, zamieszczonej jako
 • Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

  Raport bieżący nr 17/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 grudnia 2012 r.: Planowane jest podjecie następującej uchwały: Projekt uchwały nr 1 (do punktu 5 porządku obrad) w sprawie skupionych akcji własnych Spółki. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podjąć d
 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 grudnia 2012 roku, na godzinę 12.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzen
 • Aneks do umowy znaczącej

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 22 października 2012 roku otrzymał aneks do umowy "Autodesk Value Added Reseller (VAR) Agrement" podpisanej między PROCAD SA i Autodesk SA z siedzibą w Neuchatel (Szwajcaria), o której Emitent informował inwestorów raportem bieżącym nr 4 z dnia 2 lutego 2010 roku, nr 20 z dnia 4 kwietnia 2010, nr 87 z dnia 11 listopada 2010 oraz nr 1
 • Transakcje na akcjach Spółki Członków Zarządu

  Raport bieżący nr 14/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Spółka PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do spółki zawiadomienia, w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od trzech Członków Zarządu o transakcjach na akcjach Emitenta. 1. Zawiadomienie o transakcji nabycia przez Członka Zarządu w dniu 19.10.2012 poza rynkiem regulowanym (transakcj
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  Raport bieżący nr 12/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd PROCAD SA przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCAD SA, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2012 r.: 1. Jarosław Jarzyński wykonywał prawo głosu z 1 389 250 akcji, co dawało 43,46% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,40% ogólnej liczby głosów. 2. Janusz Szczęśniak wykonywał prawo głosu z 1 355 000 a