pozytywnie

Artykuły - Pozytywnie (613)

 • Unikatowy symulator procesów chemicznych ARUZ pozytywnie przeszedł testy

  Unikatowy symulator procesów chemicznych ARUZ pozytywnie przeszedł testy

  Zbudowany w łódzkim Technoparku Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych (ARUZ) pozytywnie przeszedł testy i jest gotowy do podjęcia pracy. Warte ponad 20 mln zł urządzenie może - zdaniem specjalistów - zrewolucjonizować badania naukowe.
 • Deweloperka ma znakomite rekomendacje

  Deweloperka ma znakomite rekomendacje

  Bardzo dobra koniunktura utrzymująca się w sektorze mieszkaniowym nie uszła uwadze analityków biur maklerskich. W najnowszych rekomendacjach, dotyczących spółek z branży deweloperskiej notowanych na giełdzie, zdecydowanie dominują pozytywne oceny.
 • SKOK-i i banki spółdzielcze pracują nad umacnianiem pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności

  SKOK-i i banki spółdzielcze pracują nad umacnianiem pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności

  Instytucje finansowe coraz częściej włączają się w działania związane z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe realizują politykę CSR głównie lokalnie. W przeciwieństwie do dużych banków nie mają wypracowanych mechanizmów wspierania projektów ogólnokrajowych. Podobnie robią banki spółdzielcze, chociaż oba te rodzaje instytucji bankowości społecznej nie wykorzystują swoich możliwości działań ponadregionalnych. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego podkreślają, że w Polsce brakuje spójnego systemu CSR i wymiany doświadczeń, a to pozwoliłoby na większą efektywność działań.
 • Pozytywna rekomendacja Zarządu UNIBEP S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2013r.

  Raport bieżący nr 30/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufneZarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż zamierza złożyć, w ramach ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013. Wniosek Zarządu UNIBEP S.A. w przedmiotowym zakresie został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Łączna wartość planowanej dywidendy ma wynieść: 4.208.476,08 zł (słownie:
 • Ekonomiści: Co rynek finansowy zawdzięcza Unii

  Ekonomiści: Co rynek finansowy zawdzięcza Unii

  Członkostwo Polski w UE pozytywnie wpłynęło na rozwój rynku finansowego, dzięki temu np. obywatele mają dostęp do szerokiej oferty usług - uważają ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP.
 • Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 25/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka”, "PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd PKP CARGO wniosek na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2013 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy. Podstawa pr
 • Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy

  Raport bieżący nr 26/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 11 marca 2014 roku, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,35 zł/
 • Powołanie Wiceprezesa Zarządu BioMaxima S.A.

  Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd strategiczne kierunki rozwoju Spółki w latach 2014 - 2016. Jako kluczowe działania określono aktywne pozyskiwanie nowych rynków eksportowych, dalsze umacnianie pozycji na krajowym rynku medycznym oraz rozwój oferty biotechnologicznej skierowanej do placówek naukowo - badawczych. W celu wzmocnienia Zarządu w realizacji tych strategicznych kier
 • Przygotowanie dokumentacji do umowy o dofinansowanie pozytywnie ocenionego wniosku Emitenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. powziął informację, że w związku z prowadzonymi czynnościami proceduralnymi w trybie negocjacji może przystąpić do przygotowywania dokumentów związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu "CSR Leader Academy" złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludziki Poddziałanie 8.1.1. "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

  Zarząd Analizy Online S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 8 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 198 117,08 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście złotych, 8/100) w następujący sposób: - 1 197 832,00 zł na dywidendę (1,00 zł na akcję), - 285,08 zł na kapitał zapasowy spółki