Pozbud T&R SA

Artykuły - Pozbud T&R SA (211)

 • Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Delko S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż otrzymał od Akcjonariusza zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej Spółki została zgłoszona, w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 12.03.2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad zmian
 • Podpisanie umowy ubezpieczeniowej przez spółkę zależną

  Raport bieżący nr 29/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym podpisana została Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych dla prac związanych z kontraktem "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolej
 • Podpisanie znaczącej umowy przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej

  Raport bieżący nr 28/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 122/2012 z 11 grudnia 2012 r. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa przez Spółkę Zależną , działającej pod firmą TORPOL S.A., na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu" Polepszenie jakości usług przewozowych pop
 • Zawarcie umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork"

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 11.12.2012 r. dot. wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 01.03 2013 r. dot. zawarcia umowy o udzielenie gwarancji kontraktowej, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Finansów z
 • Zawarcie z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler S.A. w okresie 12 miesięcy umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A. z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2012 z dnia 11.12.2012 r. dot. wyboru oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta na Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" infor
 • Kolejne przedłużenie terminu rozpatrzenia protestu Emitenta.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. informuje, iż otrzymał zawiadomienie o kolejnym przedłużeniu, przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, do dnia 24 maja 2013 roku, terminu do rozpatrzenia złożonego przez Emitenta w dniu 05 listopada 2012 r. protestu od przeprowadzonej oceny m
 • Zmiana siedziby i adresu spółki Pozbud T&R S.A.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. informuje, iż od dnia 01 lutego 2013 r. Emitenta rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie w Wysogotowie. Nowy adres siedziby Spółki to: Wysogotowo, ul. Bukowska 10A, 62-081 Przeźmierowo. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż adresy e-mailowe i telef
 • Zmniejszenie poniżej 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Pozbud T&R S.A.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. z późniejszymi zmianami), informuje, że w dniu 28 stycznia 2013 roku, otrz
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Pozbud T&S S.A.. z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33,
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A., działając na podstawie art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późniejszymi zmianami ), przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publ