Biznes - postępowanie likwidacyjne

Artykuły - Postępowanie likwidacyjne (234)

 • Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

  Raport bieżący nr 8/2018Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweGetin Holding S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, że powziął dzisiaj informację o podjęciu w dniu 19 marca 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Udziałowców Getin Investment Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "GI Sp. z o.o.”), spółki zależnej od Emitenta, w której Emitent posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uchwały o ro
 • Otwarcie postępowań likwidacyjnych 4 spółek zależnych

  Raport bieżący nr 13/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników czterech spółek zależnych od Spółki, tj.: Energoinwest SERWIS sp. z o.o., EL PAK Serwis sp. z o.o., AQUAKON sp. z o.o. oraz Eko-Surowce sp. z o.o. podjęły w dniu 1 sierpnia 2017 roku uchwały o rozwiązaniu ww. spółek i otwarciu ich likwidacji z dniem 1 sier
 • Informacja o zakończeniu postępowania likwidacyjnego

  Raport bieżący nr 8/2016Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. ("Spółka”, "Emitent”) z siedzibą w Gdyni, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2016, informuje, iż dnia 10 listopada 2016 roku Emitent powziął informację o zakończeniu postępowania likwidacyjnego toczącego się przed Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie opisanej wyżej wskazanym raportem ESPI
 • Otwarcie postępowania likwidacyjnego KGHM III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

  Raport bieżący nr 25/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zgromadzenie Inwestorów KGHM III Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych ("Fundusz”), podjęło uchwałę o rozwiązaniu Funduszu. Likwidatorem Funduszu jest KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Rozpoczęcie likwidacji nastąpiło w dniu 28
 • Informacja nt. postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

  Raport bieżący nr 36/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd WIKANA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 maja 2016 r. powziął informację o wpisaniu w dniu 30 maja 2016 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, otwarcia postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Emitenta - Multiserwis S.A. z siedzibą w War
 • Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej

  Raport bieżący nr 6/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica” S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Mauresa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. 17 Stycznia 45B ("Spółka Zależna”) podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki Zależnej. Uchwała weszła w życie z dniem
 • Otwarcie postępowania likwidacyjnego węgierskiej spółki zależnej Emitenta.

  Raport bieżący nr 11/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd "MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent” lub "MERCOR” S.A.) informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego węgierskiej spółki zależnej Emitenta, działającej pod firmą: Mercor Hungária Kft. z siedzibą w Budapeszcie (dalej: "Spółka”). Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki. Według informacji powziętej przez Emitenta w dniu
 • Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej emitenta.

  Raport bieżący nr 22/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZgodnie z §5 pkt 24) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.) Zarząd OEX S.A. informuje, że w
 • Otwarcie postępowania likwidacyjnego podmiotu zależnego

  Raport bieżący nr 16/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd WIKANA S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Inwestorów WIKANA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie ("Fundusz”), w którym Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych, podjęło uchwałę w przedmiocie rozwiązania Funduszu z dniem 2 maja 2016 r. Zgodnie ze Statutem Funduszu, lik
 • Zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej BUD-GAZ PPUH Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 2/2016Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG”) informuje, że powziął wiadomość o zakończeniu procesu likwidacji spółki BUD – GAZ PPUH Sp. z o.o., o którego rozpoczęciu PGNiG informowało w raporcie bieżącym nr 2/2013 z 2 stycznia 2013 roku. BUD-GAZ prowadził działalność w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń, a także pełni