porządek obrad

Artykuły - Porządek obrad (3117)

 • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie

  Raport bieżący nr 41/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W związku z otrzymanym wnioskiem akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku określonych spraw, Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna w Zabrzu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2010 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskie
 • Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.

  Raport bieżący nr 106/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 15 listopada 2010 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, o godz. 12.00, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgroma
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad.

  Raport bieżący nr 39/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 8 listopada 2010 roku na godzinę 9,00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej
 • Sygnity ogłasza porządek obrad oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 października 2010 r. godz.11.00

  Raport w załączniku
 • Tekst jednolity Statutu Spółki.

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17.09.2010 r. podjęła uchwałę ustalającą tekst jednolity Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15.06.2010 r. i zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS. Zmiany dotyczą artykułów: 19, 21, 22, 27 i 33 Statutu i p
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - termin i porządek obrad

  Raport bieżący nr 32/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ INTERFERIE S.A. w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 9/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe I. Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 4021-2 Kod
 • Zwołanie NWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał

  Raport bieżący nr 95/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu
 • Termin oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna

  Raport bieżący nr 44/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki: Plik;OpisJacek Rutkowski - Prezes Zarządu
 • Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Zarząd Spółki informuje, że zmienia termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, określony pierwotnie na 17 września 2010 r. Porządek obrad i treść uchwał nie ulegają zmianie. Nowy termin NWZA zostaje określony na 24 września 2010 r., godz. 12:00. W załączeniu nowe ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z dnia 27 lipca 2009 r. "