PolRest SA

Artykuły - PolRest SA (110)

 • Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24 stycznia 2012 r.

  Raport bieżący nr 1/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Kurator PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, iż na zwołanym na dzień 24 stycznia 2012 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polrest S.A. w upadłości likwidacyjnej nie stawił się żaden z Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. W sp
 • Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej na dzień 24 stycznia 2012 r.

  Raport bieżący nr 7/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Kurator PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie - Mariusz Niziołek, ustanowiony w trybie art. 42 kodeksu cywilnego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2011 roku, sygn. akt: XI Ns - Rej. KRS 9751/11/356, wpis do rejestru nr 23 w dniu 15.11.2011 r., na zasadzie a
 • Rezygnacja osoby zarządzającej

  Raport bieżący nr 7/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie treści przepisu § 5 ust. 1 pkt 24) w związku z § 30 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa n
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku przez PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej

  Raport bieżący nr 1/2011Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Syndyk masy upadłości Spółki pod firmą PolRest S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przesyła wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w 2010 r. Wykaz raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Syndyk informuje, że wszystkie wymienione w wykazie raporty są dostępne w biurze synd
 • Ogłoszenie upadłości Emitenta

  Raport bieżący nr 20/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. "w upadłości likwidacyjnej" z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie treści przepisu § 5 ust. 1 pkt 24), w związku z § 30 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informac
 • Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela

  Raport bieżący nr 19/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż działając na wniosek Akcjonariusza Thabino Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), dysponującego 1 000 000 szt. (jednym milionem sztuk) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż na jedną ak
 • Złożenie przez Deutsche Bank PBC S.A. w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

  Raport bieżący nr 18/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie treści przepisu § 5 ust. 1 pkt 24) w związku z § 30 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
 • Rozpoczęcie procesu likwidacji spółek zależnych

  Raport bieżący nr 17/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie treści przepisu § 5 ust. 1 pkt 24) w związku z § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
 • Zawiadomienie o zmniejszeniu przez Thabino Holdings Limited udziału w ogólnej liczbie głosów PolRest S.A.

  Raport bieżący nr 16/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 czerwca 2010 roku otrzymał zawiadomienie od spółki pod firmą Thabino Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w oparciu o przepis art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowane
 • Nabycie znacznego pakietu akcji spółki PolRest S.A.

  Raport bieżący nr 15/2010Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 02 czerwca 2010 roku otrzymał zawiadomienie od spółki pod firmą Thabino Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), iż w wyniku nabycia 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji wyemitowanych przez spółkę pod firmą PolRest Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: (31-038) Kra