Pol-Mot Warfama SA

Artykuły - Pol-Mot Warfama SA (114)

 • Zmiana nazwy Emitenta z POL-MOT Warfama S.A. na URSUS S.A.

  Raport bieżący nr 14/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 4 czerwca 2012 roku powziął informację iż Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 1 czerwca 2012 roku zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki, w tym zmianę firmy spółki z dotychczasowej POL-MOT Warfama S.A. na nową URSUS S.A., dokonane uchwałą nr 22 Zwycza
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ POL - MOT Warfama S.A. w dniu 30 maja 2012r.

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, ze zm.), Zarząd POL - MOT Warfama S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ POL - MOT Warfama S
 • Uchwały podjęte przez ZWZ POL - MOT Warfama S.A. w dniu 30 maja 2012 r.

  Raport bieżący nr 12/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 w zw. z § 100 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259 ze. Zm.), Zarząd POL - MO
 • Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

  Raport bieżący nr 11/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 oraz § 100 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd spółki PO
 • Zawarcie umowy kredytowej z BRE Bank S.A.

  Raport bieżący nr 9/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 20 kwietnia 2012r. POL-MOT Warfama S.A. zawarła z Bankiem BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt odnawialny w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 EUR. Środki finansowe pochodzące z kredytu Spółka przeznaczy na finansowanie swojej działalności bieżącej związanej z produkcją ciągników URSUS. Umowa została zawarta na czas określ
 • Zawarcie umowy o współpracy przemysłowej i handlowej

  Raport bieżący nr 8/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012r. w Stambule POL-MOT Warfama S.A. zawarła z turecką spółką Hattat Holding A.S. umowę o współpracy przemysłowej i handlowej. Na mocy powyższej umowy strony rozpoczęły kooperację w zakresie produkcji i sprzedaży transmisji do ciągników o średniej i dużej mocy. W związku z umową transmisje mogą być wykorzystywane przez POL-MOT Warfama S.A. bez
 • Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

  Raport bieżący nr 7/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012r. Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 26 pkt 19 Statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze BDO sp. z o.o. w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POL-MOT Warfama za I p
 • Odwołanie prokurenta i powołanie nowego prokurenta

  Raport bieżący nr 6/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2012 roku podjął uchwałę o odwołaniu prokury udzielonej Pani Ewie Pradoń (p.o. Głównej Księgowej), a także udzielił prokury Pani Agnieszce Wiśniewskiej (od dnia 18 kwietnia 2012r. Głównej Księgowej). Nowo ustanowiony prokurent uprawniony jest do działania łączenie z Członkiem Zarządu albo z drugim Prokure
 • Udzielenie promesy pożyczki spółce OBR MOTO Lublin sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 5/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2012 r. Spółka POL-MOT Warfama S.A. udzieliła spółce OBR MOTO Lublin sp. z o.o. (KRS 0000398335) promesy pożyczki (zadeklarowała wstępnie udzielenie pożyczki) w wysokości 16.852.230 (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści) złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu
 • Korekta Raportu bieżącego nr 4/2012

  Raport bieżący nr 4/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Tytuł Raportu bieżacego nr 4/2012 powinien brzmieć "Wygaśniecie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem PKO BP S.A.", natomiast omyłkowo podano tytuł "Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku". Treść komunikatu podano prawidłowo i była ona zgodna z poniższą. Zarząd Spółki POL-MOT Warfama S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2012r. wygasła umowa o kredyt