Pan Krzysztof

Artykuły - Pan Krzysztof (94)

 • Powołanie Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ICP Group SA nowej kadencji

  Zarząd ICP Group SA informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 26 kwietnia 2017 r., Pan Krzysztof Michniewicz został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, kończącą się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. Pan Krzysztof Michniewicz był Prezesem Zarządu w poprzedniej kadencji. Zarząd informuje również, że następujące osoby zostały powołane do Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, kończącą się z dn
 • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej MOMO SA

  Zarząd MOMO S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2017 roku Pan Krzysztof Misztal złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MOMO SA z dniem 23 lutego 2017 roku. Podstawa prawna: paragraf 3 ustęp 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO. Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Malec - Prezes ZarząduSergiej Tishchenko - Członek Zarządu
 • Rezygnacja Członka Zarządu ICP Group S.A.

  Zarząd ICP Group S.A. informuje, że pan Krzysztof Kozak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ICP Group S.A. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO. Osoby reprezentujące spółkę:Krzysztof Michniewicz - Prezes Zarządu
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki

  Zarząd spółki GEOTREKK S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2016 r. Pan Krzysztof Augustyn, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. Pan Krzysztof Augustyn nie wskazał przyczyn rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Powyższa rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu jest skuteczna z dniem 26 paździer
 • Calesco S.A. - Raport o transakcjach - nr 2.

  Zarząd Calesco S.A informuje, iż w dniu 13 stycznia 2016 roku powziął wiadomość o tym, że pan Krzysztof Dokowski Prezes Zarządu Calesco S.A., dokonał w roku 2015 zakupu 4 771 (słownie cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden ) akcji Calesco S.A. Łączna wartość transakcji nie przekroczyła kwoty 5000,00 EURO. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Osoby reprezentujące spółkę:Renat
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej GPPI SA

  W dniu 31 grudnia 2015 r. Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie § 12 Statutu Spółki GPPI SA, powołał w skład Rady Nadzorczej GPPI SA: Pana Krzysztofa Koszczyńskiego, Pana Konrada Orzełowskiego. W związku z powyższym aktualny skład Rady Nadzorczej GPPI SA przedstawia się następująco: Rafał Adamczyk Krzysztof Koszczyński Konrad Orzełowski Robert Primke Bolesław Zając W załącznikach do niniejszego raportu znajdu
 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

  Zarząd Forever Entertainment S.A informuje, iż w dniu 21 grudnia 2015 roku Pan Krzysztof Rogaliński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 21 grudnia 2015. Zarząd Forever Entertainment S.A. dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Krzysztof Rogaliński wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacj
 • Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOMO SA

  Zarząd MOMO S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2015 roku Pan Krzysztof Zborowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOMO SA oraz z członkowstwa w Radzie Nadzorczej MOMO SA z dniem 10 lipca 2015 roku. Podstawa prawna: paragraf 3 ustęp 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO. Osoby reprezentujące spółkę:Jacek Malec - Prezes ZarząduZbigniew Słowiński - WicePrezes Zarządu
 • Zmiany w Zarządzie Spółki

  Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, ”Emitent”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2015 roku Pan Krzysztof Cichecki złożył rezygnacje z członkostwa w Zarządzie i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ze skutkiem na koniec dnia 1 czerwca 2015 r. W dniu 1 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania do Zarządu Spółki Pani Elżbiety Boryń ze skutkiem od 2 czerwca 2015 r. W
 • MOMO SA - rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  Zarząd MOMO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Krzysztof Schonthaler złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 1 czerwca 2015 roku bez podania powodów. Spółka dziękuje Panu Krzysztofowi Schonthalerowi za zaangażowanie i pracę w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu n