Pamapol SA

Artykuły - Pamapol SA (188)

 • Pamapol zawiesza ofertę publiczną akcji s. D

  Pamapol zawiesza ofertę publiczną akcji serii D nie dłużej niż do 2 czerwca - poinformowała spółka w komunikacie.
 • Zmiany w składzie Zarządu Pamapol S.A.

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Pamapol S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 11 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 11 marca 2013 r. Pana Krzysztofa Półgrabia z funkcji Prezesa Zarządu bez odwołania ze składu Zarządu, powierzając mu jednocześnie sprawowanie z tym dniem funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę
 • Zawiadomienie z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd PAMAPOL S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2013 r. otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występującego w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjne
 • Udzielenie przez PAMAPOL S.A. poręczenia kredytów dla spółki zależnej - MITMAR Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2013 roku pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (Bank) doszło do podpisania dwóch umów poręczenia kredytów udzielonych przez Bank na rzecz spółki w 100% zależnej od Emitenta - MITMAR Sp. z o.o. (Kredytobiorca), tj. kredytu złotowego na refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez i
 • Ustalenie tekstu jednolitego Statutu PAMAPOL S.A.

  Raport bieżący nr 33/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 6 grudnia 2012 r., która podjęta została na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 listopada 2012 r.

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd PAMAPOL S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A., którego obrady odbyły się w dniu 26 listopada 2012 roku: 1. Mariusz Szataniak - posiadający 8.262.700 akcji uprawniających do wykonania 8.262.700 głosów, co stanowiło 50 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 35,67% w ogólnej licz
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 listopada 2012 r.

  Raport bieżący nr 30/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7- 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 listopada 2012 roku (Nadzwyczajne Walne Zgromadze
 • Zestawienie zamierzonych zmian Statutu PAMAPOL S.A., które będą przedmiotem obrad NWZ PAMAPOL S.A. w dniu 26 listopada 2012 r.

  Raport bieżący nr 27/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zwołania na dzień 26 listopada 2012 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A., Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. (Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie dotychczas obowiązujących oraz zamierzonych zmian przepisów Statutu Emitenta. Zmiany dotyczące § 5 Statutu Spółki: Dotychczas
 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 r.

  Raport bieżący nr 26/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu (Emitent), w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PA
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 listopada 2012 roku

  Raport bieżący nr 25/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd PAMAPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ruścu (Spółka) działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402š, 402² k.s.h. zwołuje na dzień 26 listopada 2012 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 2. Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. W