Optimus

Artykuły - Optimus (1213)

 • Sąd przyznał CD Projekt 1,09 mln zł w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa

  Sąd przyznał CD Projekt 1,09 mln zł w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa

  Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok, w którym przyznał CD Projekt (dawniej Optimus) odszkodowanie od Skarbu Państwa w wysokości 1,09 mln zł plus odsetki - podał CD Projekt w komunikacie. Wyrok nie jest prawomocny, Skarb Państwa rozważy apelację.
 • AB SA zwiększa zyski i kupuje Optimusa

  AB SA zwiększa zyski i kupuje Optimusa

  O 22 proc. rok do roku wzrósł zysk netto Grupy AB w QIV 2012/2013. Jednostkowy wynik netto w tym samym czasie o zwiększył się niemal 60 proc. i wyniósł 4,1 mln zł. W całym roku finansowym spółka wypracowała 5,4 mld zł przychodów i 41,7 mln zł zysku netto. Jednocześnie firma ogłosiła zakup praw do marki Optimus i powołała nową spółkę zależną o tej samej nazwie .
 • Przesunięcie daty premiery

  Raport bieżący nr 49/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki CD Projekt RED S.A. (wcześniej Optimus S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej "Emitent", "Spółka"), informuje o powzięciu wiadomości od zarządu spółki zależnej od Emitenta - CD Projekt Red Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "CDP Red"), o podjętej decyzji dotyczącej przesunięcia daty premiery gry "Witcher 2: Assas
 • Ustanowienie zabezpieczeń w toczącym się postępowaniu, którego strona jest spółka zależna

  Raport bieżący nr 47/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Optimus S.A. (dalej jako "Optimus", "Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 43/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku informuje, iż otrzymał od spółki zależnej od Optimus - firmy CD Projekt Red Sp. z o.o. (dalej jako "CDP Red") zawiadomienie o otrzymaniu postanowienia tymczasowego wydanego przez prezesa Sądu Handlo
 • Optimus połączy się CD Projekt Red

  Zarząd giełdowego Optimusa podjął 25 lipca decyzję o zamiarze połączenia się ze spółką zależną CD Projekt Red Sp. z o.o. Uchwały w tej sprawie muszą jeszcze zostać podjęte przez NWZA.
 • Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Optimus S.A. ze spółką zależną CD Projekt Red sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 46/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Optimus S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. przyjęto i podpisano plan połączenia Optimus S.A. ("Spółka Przejmująca") z podmiotem zależnym - CD Projekt Red sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"). Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Celem połączenia Optimus S.A i CD Projekt Red sp. z o.o. jes
 • Transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

  Raport bieżący nr 45/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03 - 301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E (dalej: "Spółka"), informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku otrzymał zawiadomienia od osób mających dostęp do informacji poufnych, dotyczące zbycia akcji Spółki: 1) zawiadomieniem z dnia 18 lipca 2011 roku pan Adam Kiciński, Prezes Zarządu Spółki, poinformował o zbyciu przez niego w dniu 14 lipc
 • Otrzymanie zawiadomienia dotyczącego wygaśnięcia porozumienia

  Raport bieżący nr 44/2011Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Optimus S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 E informuje, że w dniu 18 lipca 2011 roku otrzymał zawiadomienie złożone przez Adama Kicińskiego w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotów działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. Za
 • Wszczęcie postępowania sądowego, którego stroną jest spółka zależna

  Raport bieżący nr 43/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Optimus S.A. (dalej jako "Optimus", "Spółka") informuje, iż dnia 6 lipca 2011 roku spółka zależna od Optimus - CD Projekt Red Sp. z o.o. ("CDPRed") otrzymała zawiadomienie o wszczęciu przed Sądem Gospodarczym w Lyonie (Francja) postępowania z powództwa firmy Namco Bandai Partners S.A.S z siedzibą we Francji ("Namco") w sprawie
 • Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 42/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Optimus S.A. (dalej jako "Spółka") informuje, iż dnia 30 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku Uchwałą Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako "Uchwała ZWZ"), podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględ