Biznes - Olsztyn

Synonimy:
Olsztynie,
Inne znaczenia:
brak

Artykuły - Olsztyn (350)

 • Lotnisko Olsztyn-Mazury radzi sobie całkiem nieźle

  Lotnisko Olsztyn-Mazury radzi sobie całkiem nieźle

  Pomimo wielu sceptycznych opinii towarzyszących uruchomieniu portu lotniczego Olsztyn-Mazury miniony rok udowodnił, iż radzi sobie on całkiem dobrze. Czy tą passę uda się podtrzymać również w bieżącym roku?
 • 1200 nowych miejsc pracy tuż-tuż!

  1200 nowych miejsc pracy tuż-tuż!

  Na początku września otwarta zostanie największa galeria handlowa na Warmii i Mazurach. W sklepach i punktach usługowych ma pracować nawet 1200 osób.
 • Włoski biznes może zainwestować w jurajskie termy

  Włoski biznes może zainwestować w jurajskie termy

  Jest szansa, że podczęstochowski Olsztyn nareszcie znajdzie inwestora, który wybuduje termy jurajskie. Gminę dwukrotnie odwiedzili już włoscy biznesmeni, którzy o projekcie dowiedzieli się jeszcze na targach w Mediolanie - pisze "Dziennik Zachodni".
 • Myśliwi chcą zwiększyć liczebność zajęcy i kuropatw

  Myśliwi chcą zwiększyć liczebność zajęcy i kuropatw

  Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie przygotował projekt odbudowania w regionie populacji zajęcy i kuropatw, co będzie się wiązało z odstrzałami niektórych drapieżników. Myśliwi zaczną na jesieni od kompleksowej inwentaryzacji zwierzyny.
 • Zarzuty dla prezesa spółki finansowej Remedium

  Zarzut prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej m.in. na gromadzeniu pieniędzy klientów i udzielaniu pożyczek oraz zarzut niezłożenia sprawozdania finansowego do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego postawiła szefowi spółki Remedium prokuratura w Olsztynie.
 • Zawiadomienie o połączeniu ze spółką MDJ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

  Raport bieżący nr 38/2011Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Emitenta działając na podstawie §5 ust. 1 pkt. 14 i §20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.09.33.259 z późn.zm.) - dalej też Ro
 • Zmiany w składzie Zarządu BOMI S.A.

  Raport bieżący nr 58/2010Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W dniu 15 października 2010 r. Prezes Zarządu Pan Andrzej Wojciechowicz złożył rezygnację. Powodem rezygnacji są rozbieżności między Prezesem Zarządu a Radą Nadzorczą dotyczące planów strategii rozwoju sieci detalicznej. Rada Nadzorcza BOMI S.A. przyjęła w dniu dzisiejszym rezygnację Pana Andrzeja Wojciechowicza z funkcji Prezesa Zarządu BOMI S.A. W dniu 15 października 2010 r. R
 • Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 r.

  Zarząd Spółki Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą m
 • Realizacja nowych inwestycji przez spółkę zależną

  Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z realizowaną strategią, inkubator przedsiębiorczości InQbe Sp. z o.o. w Olsztynie, w którym IQ Partners S.A. posiada 100% udziałów, objął udziały/akcje w czterech następujących spółkach: 1. Power Price S.A. - zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym numer 25/2010, InQbe sp. z o.o. objęła kolejny pakiet akcji na okaziciela tj. 6 500 000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B, o wartości n
 • Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect

  Zarząd Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż w dniu 7.10.2010 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A nr 995/2010 z dnia 6.10.2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda: 1) 1.990.000 akcji serii A 2) 500.000 akcji serii B Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu GPW z 27.