objęcia

Artykuły - Objęcia (1160)

 • PSL chce objęcia CIT-em spółek komandytowych

  PSL chce objęcia CIT-em spółek komandytowych

  Ludowcy proponują przywrócenie do rządowego projektu zmian w ustawie o CIT przepisu, który objąłby tym podatkiem spółki komandytowe. Stosowną poprawkę złożyła we wtorek w Sejmie podczas drugiego czytania projektu posłanka Genowefa Tokarska z PSL.
 • Podpisanie umowy objęcia akcji Spółki SFERANET S.A.

  Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 3 lipca 2013 r. Spółka przyjęła ofertę Spółki SFERANET S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz podpisała umowę objęcia 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej i emisyjnej 1,00 zł każda akcja, tj. za łączną kwotę 100.000,00 zł. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż objęcie ww. akcji stanowi kontynuację realizacji umowy z dnia 11 stycznia 2013 r. w przedmio
 • Częściowe objęcie akcji serii D oraz kompensata wierzytelności

  Zarząd Jantar Development S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 roku została podpisana umowa objęcia przez Dom Finansowy Plus sp. z o.o. ("Akcjonariusz") 7.086.530 (siedmiu milionów osiemdziesięciu sześciu tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr za każdą akcję, po cenie emisyjnej w wysokości 13 gr, wyemitowanych w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 maja 2013 roku o której
 • Emisja obligacji serii F

  Emitent informuje, że w dniu 17.06.2013 zarząd Emitenta podjął uchawałę w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji serii F. Propozycja objęcia obligacji została skierowana do zamkniętego grona inwestorów. Wszystkie obligacje zostały objęte oraz w całości opłacone. Wszystkie zabezpieczenia zostały ustanowione. W związku z tym emisja doszła do skutku i obligacje zostały wpisane do ewidencji prowadzonej przez Opera Dom Maklerski Sp. z o.o. Zamiarem emitenta jest wprowadzenie obligacji serii F do ob
 • Objęcie akcji Emitenta.

  Raport bieżący nr 39/2013Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku ("Emitent, Inter Groclin”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 r. otrzymał, na podstawie art. 69 ust. 1, art. 69 a i art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz
 • Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości.

  Zarząd ATLANTIS ENERGY S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.06.2013r, zawarł umowę objęcia akcji Spółki DAMF Invest S.A. . Na mocy umowy z dnia 25.06.2013r. Emitent dokonał wniesienia posiadanych przez Spółkę 1077 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143. Udzia
 • Objęcie akcji serii C Emitenta w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

  Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (Emitent) zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2013 r., nastąpiło objęcie przez Inwestorów 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela nowej serii C Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych (Akcje Serii C). Akcje Serii C zostały objęte przez Inwestorów w wykonaniu praw wynikających z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemit
 • Korekta Raportu EBI 20/2013 w sprawie ilości akcji objętych dywidendą.

  Zarząd Spółki PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości skorygowaną ilość akcji objętych dywidendą za rok obrotowy 2012, która wynosi 36 240 200. W raporcie EBI nr 20/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. podano błędną ilość akcji objętych dywidendą w wysokości 36 250 000. Ilość ta uwzględniała wszystkie akcje Emitenta. Zgodnie z Uchwała Nr 9/ZWZ/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PCZ Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013r wypłata dywidendy nastąpi dla Akcjona
 • Nabycie akcji serii A oraz objęciu akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

  Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku, Emitent nabył 486.487 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji oraz objął 195.237 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji serii C Way2traffic Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-702), ul. Zawrat 29, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Kr
 • Zawarcie umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 25/2013Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDziałając na podstawie § 5 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka, Gwarant) informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku pomiędzy Spółką, a ENEA Operator Sp. z o.o. (Spółka Zależna) i Nordea Bank Polska S.A

Filmy - Objęcia (4)

 • Wpadł w jego objęcia. Był bez szans

  Zwierzęciem jaki powolnymi ruchami i zamiłowaniem do odpoczywania jest podobny do leniwca może być jedynie kot. Kotka Daisy i leniwiec Prince nie mogą oderwać się od siebie oraz od lenistwa, w jakie popadli. (STORYFUL/x-news)
 • Kot w czułych objęciach leniwca

  Zwierzęciem jaki powolnymi ruchami i zamiłowaniem do odpoczywania jest podobny do leniwca może być jedynie kot. Kotka Daisy i leniwiec Prince nie mogą oderwać się od siebie oraz od lenistwa, w jakie popadli. (STORYFUL/x-news)
 • Kot w czułych objęciach leniwca

  Zwierzęciem jaki powolnymi ruchami i zamiłowaniem do odpoczywania jest podobny do leniwca może być jedynie kot. Kotka Daisy i leniwiec Prince nie mogą oderwać się od siebie oraz od lenistwa, w jakie popadli. (STORYFUL/x-news)
 • Kot w czułych objęciach leniwca

  Zwierzęciem jaki powolnymi ruchami i zamiłowaniem do odpoczywania jest podobny do leniwca może być jedynie kot. Kotka Daisy i leniwiec Prince nie mogą oderwać się od siebie oraz od lenistwa, w jakie popadli. (STORYFUL/x-news)