Nowe Miasto

Artykuły - Nowe Miasto (64)

 • Wpis zastawu rejestrowego na akcjach do rejestru zastawów

  Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów w dniu 10.04.2014 r. wpisów do rejestru zastawów zastawów rejestrowych na akcjach Spółki w łącznej ilości 724.118 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wpisów dokonano zgodnie z zawartymi umowami zastawów pomiędzy akcjonariuszami obejmującymi akcje serii E a bankiem FM Bank PBP S.A., o których s
 • Zmiana nazwy firmy Emitenta

  Zarząd COLEOS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 marca 2014 roku powziął informacje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu w zakresie zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki z dotychczasowej COLEOS Spółka Akcyjna na COLOMEDICA Spółka Akcyjna. Pozostałe dane rejestrowe Spółki nie uległy zmianie. Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywne
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd COLEOS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 marca 2014 roku powziął informacje o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 20.000 PLN do kwoty 3.720.000 PLN. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w wyniku dokonania objęcia 200.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda prz
 • Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta

  Zarząd COLEOS S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 03-01-2014 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmiany wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony w celu przyznania praw do objęcia nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela ser
 • Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

  Zarząd De Molen S.A. informuje, iż w dniu 06.11.2013r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 06.11.2013r. zmian w Statucie Emitenta na podstawie uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (które odbyło się w dniu 26.03.2013r.). W Krajowym Rejestrze Sadowym została rejestrowana zmiana § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, poprzez nadania mu nowego brzmienia
 • Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D

  Zarząd De Molen S.A. informuje, iż w dniu 6 listopada 2013 roku otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 587.500,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) w drodze emisji 2.350.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,25 złotych każda. W związku z powyższych, p
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 28 października 2013r.

  Zarząd MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska 45a, woj. wielkopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 października 2013 roku o godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy
 • Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach istotnej wartości

  Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 września 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VII Gospodarczy - Rejestr Zastawów o dokonaniu w dniu 28 sierpnia 2013 roku wpisu do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego przez Emitenta na rzecz Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie jako Administratora Zastawu na następujących aktywach
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej

  Zarząd Star Fitness S.A. (Spółka) informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 13.06.2013 r., o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 193.600,00 zł, w drodze emisji 283.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. Po rejestracji emisji serii E kapitał zakładowy Spółki wynosi 193.600,00 zł i dzieli się na 1.936.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do 6.780.062 zł

  Zarząd KAMPA S.A. (wcześniej Financial Intermediaries Polska S.A.) informuje, że do spółki wpłynęła informacja, że SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO wydał postanowienie o rejestracji akcji serii F Emitenta. Tym samym kapitał zakładowy KAMPA S.A. wynosi 6.780.062 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy i sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 6.780.062 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Szczegółow

Filmy - Nowe Miasto (1)