niewykorzystany urlop

Artykuły - Niewykorzystany urlop (4)

 • Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

  Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

  Coroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi pozostanie jakaś część lub cały niewykorzystany urlop, przekształci się on w prawo do ekwiwalentu pieniężnego.
 • Projekt Kodeksu pracy: Niewykorzystany urlop? Pracodawca zapłaci podwójną pensję

  Projekt Kodeksu pracy: Niewykorzystany urlop? Pracodawca zapłaci podwójną pensję

  Zgodnie z projektem Kodeksu pracy, do którego dotarliśmy, wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni niezależnie od stażu pracy. Musi on być udzielony między 1 stycznia bieżącego roku a 31 stycznia kolejnego roku. W razie nieudzielenia wolnego w terminie prawo do urlopu wygasa, a pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie w wysokości dwukrotności wynagrodzenia urlopowego.
 • Konsekwencje niewykorzystania urlopu

  Konsekwencje niewykorzystania urlopu

  Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.
 • Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

  Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

  Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia rodzi po stronie pracodawcy dodatkowe koszty. Aktualizują się one z momentem ustania zatrudnienia pracownika, którego urlop nie został wykorzystany w naturze. Pieniężnym odpowiednikiem uprawnień urlopowych jest ekwiwalent za urlop. Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy często łączy się z jego wypłaceniem, jednak w niektórych sytuacjach pracodawca może tego uniknąć.
 • Pracodawcy mogą wysyłać pracowników za zaległy urlop nawet bez ich zgody

  Pracodawcy mogą wysyłać pracowników za zaległy urlop nawet bez ich zgody

  Pracodawcy RP przypominają, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego pracodawca ma prawo narzucić termin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.
 • Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu. Wynika to z art. 152 Kodeksu pracy. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za dany rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, tj. do 31 marca roku następującego po roku, za który przysługuje.
 • Tylko do końca marca br. czas na zaległe urlopy

  Tylko do końca marca br. czas na zaległe urlopy

  Niewiele czasu pozostało pracownikom, którzy dotychczas nie wykorzystali zaległych urlopów wypoczynkowych. Ustawodawca ustalił termin na ich udzielenie najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że niewykorzystanego urlopu za rok 2009 pracodawca powinien udzielić pracownikowi do 31 marca 2010 r. Przy czym zasada ta nie dotyczy 4 dni urlopu na żądanie.
 • Składniki zmienne miesięczne w podstawie ekwiwalentu za urlop - stanowisko PIP

  Przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy.
 • Masz czas do końca marca

  Masz czas do końca marca

  Obowiązek wykorzystania urlopu w roku, w którym nabywa się do niego prawo chronić ma zdrowie pracownika zmuszając go co roku do regularnego wypoczynku.
 • Nie idziesz na urlop. Dostaniesz rekompensatę?

  Nie idziesz na urlop. Dostaniesz rekompensatę?

  Brak odrębnych regulacji w kwestii metodyki obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy powodował poważne dysproporcje między wymienionym świadczeniem a wynagrodzeniem urlopowym za analogiczną ilość godzin wypoczynku.