NFI Midas SA

Artykuły - NFI Midas SA (131)

 • NFI Midas miał w '12 175,6 mln zł straty w porównaniu do 87,44 mln zł zysku w '11

  NFI Midas miał w 2012 r. 175,6 mln zł straty netto w porównaniu do 87,44 mln zł zysku netto w 2011 r. Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki za 2012 r. był wyższy poziom kosztów działalności operacyjnej - podał NFI Midas w skonsolidowanym raporcie rocznym.
 • Otrzymanie zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd NFI Midas S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Chajca - do dnia 14 grudnia 2012 r. Członka Rady Nadzorczej Spółki ("Osoba Zobowiązana"), w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o obrocie"), o transakcjach dokonanyc
 • NFI Midas i Sferia podpisały umowę ramową

  Na mocy zawartej umowy Sferia kupi obligacje NFI Midas o wartości nieprzekraczającej 200 mln zł. Obie spółki planują rozpoczęcie współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, o ile Sferia pozyska pasma częstotliwości umożliwiające wykorzystanie technologii LTE.
 • Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej NFI MIDAS S.A.

  Raport bieżący nr 54/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NFI MIDAS S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 14 grudnia 2012 r. Pan Andrzej Chajec złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Funduszu, nie podając przyczyn swojej rezygnacji. W związku z powyższym, działając zgodnie ze Statutem Funduszu, w dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Funduszu podjęła uchwały na mocy których, ze skutkiem na dzień 16 grudnia
 • Przekroczenie przez wartość złożonych przez Aero2 zamówień w ramach umowy o współpracy z Polkomtel progu 10% kapitałów własnych NFI Midas S.A.

  Raport bieżący nr 52/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, iż w dniu 9 listopada 2012 r. otrzymał od spółki zależnej Aero 2 Sp. z o.o. ("Aero2" lub "Strona"), zawiadomienie o złożeniu przez Aero2 w dniu 8 listopada 2012 r. dwóch zamówień, których łączna wartość skalkulowana w oparciu o 5-letni okres świadczenia objętych tymi zamówieniami usług, wyniosła 591,4 mln z
 • Aktualizacja informacji dotyczących tzw. Projektu 700 - zakończenie projektu.

  Raport bieżący nr 51/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do informacji dotyczących tzw. Projektu 700 zawartych w Prospekcie Emisyjnym NFI Midas SA ("Emitent", "Fundusz"), na podstawie którego Fundusz oferował do objęcia oraz ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym do akcji serii D ("Prospekt") oraz raportu bieżącego nr 28/2012 dotyczącego udzielenia przez Fundusz pożyczki w
 • Podjęcie uchwały o rozpoczęciu procedury emisji obligacji w ramach pozyskiwania finansowania na rozbudowę sieci Grupy Midas.

  Raport bieżący nr 50/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. dotyczącego m.in. podpisania z Alior Bankiem S.A. Warunków finansowania dla kredytu inwestycyjnego (tzw. Term Sheet 2), Zarząd NFI Midas S.A. (Fundusz) informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu emisję obligacji zwykłych zabezpieczonych Funduszu (Obligacje). Zgodnie z
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ NFI MIDAS S.A. w dniu 31 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 48/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu ("ZWZ"), które obradowało w dniu 31 października 2012 r. była spółka Litenite Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, której przysługiwało 976.542.690 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 95,3% liczby głosów na ZWZ i 6
 • Zmiana Statutu NFI MIDAS S.A. dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 31 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 47/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Funduszu, w dniu 31października 2012 r., podjęło uchwałę nr 19/2012 w sprawie zmiany statutu Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały dokonano następującej zmiany w Statucie Spółki, z zastrzeżeniem, że uchwała nr 19/2012 wejdzie w życie w dniu 1 stycznia
 • Treść uchwał podjętych przez ZWZ NFI MIDAS S.A. w dniu 31 października 2012 r.

  Raport bieżący nr 46/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NFI Midas S.A. ("Fundusz") podaje niniejszym do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") Funduszu obradujące w dniu 31 października 2012 r. Treść ww. uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. ZWZ Funduszu obradujące w dniu 31 października 2012 r. nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów