Netmedia SA

Artykuły - Netmedia SA (129)

 • Netmedia kontynuuje skup

  Netmedia (GPW: NEM) rozpoczyna kolejny etap skupu akcji własnych. W okresie od 1 do 15 października planuje skupić do 1,8 mln akcji, dla których cena została ustalona na poziomie 3,6 zł za sztukę.
 • Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Netmedia S.A. działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2013 r.: Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2012 roku - 1 marca 2013 r. Jednostkowy Raport Roczny za 2012 rok - 30 kwietnia 2013 r. Skonsolidowany Rapo
 • Wniesienie akcji Finder S.A. aportem do spółki zależnej NetmediaCapital Ltd. (Cypr)

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2012 z 14 sierpnia 2012 r. Zarząd Netmedia S.A. informuje, że dnia 25 października 2012 r. podpisał umowę subskrypcyjną na mocy której Emitent wniósł aportem do zależnej od Emitenta spółki NetmediaCapital Ltd z siedzibą na Cyprze 130.000 akcji spółki Finder S.A. ("Finder"), stanowiących 21,17% kapitału zakładowego Finder. Łączna wa
 • Podpisanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji Finder S.A.

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Netmedia S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2012 r., Netmedia S.A. ("Netmedia", "Emitent") oraz stowarzyszona spółka Finder S.A. ("Finder") zawarły umowę w sprawie sprzedaży akcji ("Umowa"), na mocy której Netmedia zobowiązała się wobec Finder do zbycia całości lub części posiadanych akcji spółki Finder. Umowa sprzedaży obejmu
 • Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28.06.2012r.

  Raport bieżący nr 24/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28.06.2012r.: Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem: Skarb Państwa / 69.076.392 / 84,62% / 53,19% Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o oferci
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NETMEDIA S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd NETMEDIA S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NETMEDIA S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.: 1. Andrzej Wierzba: 4 610 000 głosów, 100% na ZWZ, 37,94% ogółem.Andrzej Wierzba - Prezes Zarządu
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2012 r.

  Raport bieżący nr 12/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NETMEDIA S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A., które odbyło się 28 czerwca 2012 roku. Załączniki: Plik;OpisAndrzej Wierzba - Prezes Zarządu
 • Powołanie Zarządu na nową kadencję

  Raport bieżący nr 11/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Netmedia S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z upływem kadencji Zarządu Spółki w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 r., które zostało zwołane na 28 czerwca 2012 r., Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu wczorajszym, tj. 12 czerwca 2012 r., powołała do składu Zarządu Spółki Andrzeja Wierzbę jako prezesa Zarzą
 • Rezygnacja wiceprezesa Zarządu

  Raport bieżący nr 8/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NETMEDIA S.A. informuje, że 2 kwietnia 2012 r. Michał Pszczoła z przyczyn osobistych zrezygnował z funkcji wiceprezesa Zarządu NETMEDIA S.A. Po rezygnacji Michała Pszczoły w skład Zarządu Emitenta wchodzą: - Andrzej Wierzba - prezes Zarządu, - Janusz Zapęcki - członek Zarządu. Po przejęciu przez zależną od Emitenta spółkę eTravel S.A. całej działalności turystycznej prowa
 • Zmiana struktury Grupy Kapitałowej Netmedia

  Raport bieżący nr 7/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do informacji przekazanej 30 marca 2012 r. raportem bieżącym nr 6/2012 Zarząd Netmedia S.A. informuje o kolejnej zmianie struktury Grupy Kapitałowej. Dnia 2 kwietnia została podpisana umowa i przeniesiona została własność 101 udziałów Netmedia Business Travel sp. z o.o. ("NBT") stanowiące 51% kapitału zakładowego za kwotę 6.825 tys. zł. Stroną sprzedającą by