MNI SA

Artykuły - MNI SA (462)

 • Komisja Nadzoru Finansowego wymierzyła maksymalną karę spółce MNI

  Komisja Nadzoru Finansowego wymierzyła maksymalną karę spółce MNI

  KNF jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości miliona zł za przekroczenie 33 proc. ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA, bez zachowania warunków określonych w ustawy o ofercie - poinformowała Komisja w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.
 • Uzupełnienie raportu okresowego w oparciu o wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI po IV kwartałach 2012 z podziałem na segmenty działalności.

  Raport bieżący nr 11/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI), w uzupełnieniu skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2012 roku Grupy Kapitałowej MNI, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy MNI za 2012 r. z podziałem na segmenty działalności. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy MNI po czterech kwartałach 2012 roku: - dla
 • Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MNI S.A.

  Raport bieżący nr 10/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) informuje, że w związku z niskim kursem akcji MNI nieodzwierciedlającym jej rzeczywistej wartości rynkowej zamierza zaprosić akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji. Ponieważ MNI posiada obecnie łącznie 13.422.569 akcji Spółki, stanowiących 13,566% kapitału zakładowego Spółki i dających 13,562% głosów na Walnym Zgromadz
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 MNI SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Informacja Zarządu MNI S.A. w przedmiocie strategii Grupy MNI.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) biorąc pod uwagę ostatnie wiadomości z rynku telekomunikacyjnego, przekazuje do publicznej wiadomości, iż strategia Grupy MNI oparta na dywersyfikacji prowadzonej działalności potwierdza, iż jest ona słuszna. Dywersyfikacja chroni bowiem w perspektywie długoterminowej interesy akcjonariuszy przed negatywnymi zdarzenia w jednym sektorze i poz
 • Szacunkowe wybrane wyniki finansowe dla sektora telekomunikacyjnego Grupy MNI za rok 2012.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe dla sektora telekomunikacyjnego Grupy MNI za 2012 r. Szacunkowe wyniki finansowe dla sektora telekomunikacyjnego Grupy MNI zakładają osiągnięcie za 2012 rok skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży nie mniej niż 193 ml zł i EBITDA nie mniejsza
 • Informacja znaczącego akcjonariusza.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 31 stycznia br.) od jednego z jej akcjonariuszy - MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa
 • Informacja znaczącego akcjonariusza.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 24 stycznia 2013 roku) od akcjonariusza Spółki Pani Agaty Piechockiej wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen
 • Rezygnacja Prokurenta MNI S.A.

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 07 stycznia 2013 roku) Pan Damian Wojnowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta MNI S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w spraw
 • Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A.

  Raport bieżący nr 55/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI), której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT. Podstawowe warunki Umowy: W zwi