MIT Mobile Internet Technology SA

Artykuły - MIT Mobile Internet Technology SA (240)

 • Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.

  Raport bieżący nr 13/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 06 marca br.), w związku z rozszerzeniem, w ramach Umowy Kredytu dotyczącej kredytów inwestycyjnych i w rachunkach bieżących udzielanych podmiotom z grupy kapitałowej MIT - EL 2 sp. z o.o., Scientific Services sp. z o.o., MNI Premium S.A., Navigo sp. z o.o., Lark Eu
 • Prognoza dla Grupy MNI na rok 2013.

  Raport bieżący nr 12/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę dla Grupy MNI na rok 2013 (Prognoza) wraz z najważniejszymi informacjami dotyczącymi planowanych kierunków rozwoju. 1.Prognoza dla Grupy MNI zakłada osiągnięcie za 2013 rok skonsolidowanych przychodów na poziomie nie mniej niż 320 mln zł i EBITDA nie mniejsza niż 70 mln zł. 2. Progn
 • Zawarcie aneksu do umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach w MIT Mobile Internet Technology S.A.

  Raport bieżący nr 9/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MNI) przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z rozszerzeniem, w ramach Umowy Kredytu dotyczącej kredytów inwestycyjnych i w rachunkach bieżących udzielanych podmiotom z grupy kapitałowej MIT - EL 2 sp. z o.o., Scientific Services sp. z o.o., MNI Premium S.A., Navigo sp. z o.o., Lark Europe sp. z o.o., przez Bank Zachodni WBK
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012 MIT Mobile Internet Technology SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji serii J

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 28 lutego br.) do Spółki wpłynął Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 142/13 z dnia 21.02.2013 r., w dniu 1 marca 2013 roku w Krajowym Dep
 • Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J

  Raport bieżący nr 7/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 27 lutego br.) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę nr 233/2013, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki M
 • Wybór biegłego rewidenta.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 27 lutego 2013 roku.) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki - firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy pl. Wiosny Ludów 2. Przedmiotem badania będzie: - badanie sprawozdani
 • Warunkowe przyjęcie akcji.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 lutego br.) otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 roku, który postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 14.451.007 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tys
 • Informacja znaczącego akcjonariusza.

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 31 stycznia br.) od jednego z jej akcjonariuszy - MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowa
 • Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2013 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 stycznia 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego MIT z kwoty 151.004.46