Miraculum SA

Artykuły - Miraculum SA (709)

 • PAIH: Miraculum wchodzi na rynek chiński

  PAIH: Miraculum wchodzi na rynek chiński

  Firma kosmetyczna Miraculum wchodzi do Chin - poinformowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Dodała, że to efekt obecności polskiej firmy na China International Import Expo, czyli największej wystawie towarów importowanych w Chinach.
 • Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności

  Raport bieżący nr 61/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 20 lipca 2017 roku podpisaną z Fire Max Fund Sp. z o.o., Akcjonariuszem Spółki, Umowę z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności (Umowa). Zgodnie z Umową, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Akcjonariuszowi Spółki, względem Spółki, kt
 • Zawarcie przez Spółkę Umowy w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności

  Raport bieżący nr 60/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 18 lipca 2017 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Umowę w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności (Umowa). Zgodnie z Umową, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Akcjonariuszowi Spółki z tytułu pożyczki udzielonej przez Akcjonariusza Spółki Spółce
 • Rozpoczęcie notowań praw poboru akcji Serii W

  Raport bieżący nr 58/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku otrzymał Uchwałę Nr 743/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie terminu notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W spółki Miraculum S.A. (Uchwała). Zgodnie z treścią U
 • Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta.

  Raport bieżący nr 57/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) w dniu 07 lipca 2017 roku Komisja zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii W oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, U,
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.

  Raport bieżący nr 56/2017Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku ("ZWZ) byli: 1. Crystalwaters LLC sp. z o.o. - której przysługiwało 1.543.788 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 25,43 % liczby głosów
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku

  Raport bieżący nr 55/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) przekazuje do publiczne
 • Zawarcie przez Spółkę Aneksu do umowy pożyczki

  Raport bieżący nr 54/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 29 czerwca 2017 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks do Umowy Pożyczki z dnia 17 stycznia 2017 roku (Umowa) zmienionej Aneksami z dnia 21 lutego 2017 roku oraz 22 czerwca 2017 roku, o czym Spółka informowała w raportach bieżących Nr 12/2017, Nr 24/2017 i Nr 50/2017. Na mocy ww. Anek
 • Zawarcie Aneksu do warunkowego Porozumienia redukcyjnego zobowiązań Spółki

  Raport bieżący nr 53/2017Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Spółka zawarła z Nuco E. i G. Kosyl Sp. Jawna z siedzibą w Wołominie oraz Offanal Limited i Markiem Kamola Aneks do warunkowego Porozumienia redukującego zobowiązania Spółki, o którym informowała raportem Nr 7/2017. Na podstawie ww. Aneksu Nuco E. i G. Kosyl dokonał redukcji Zobowiązania Emitenta w wysokości 1.450.0
 • Przystąpienie do Programu Wspierania Płynności

  Raport bieżący nr 51/2017Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 2017 roku.