Marvipol SA

Artykuły - Marvipol SA (112)

 • Marvipol szykuje 5-letnią strategię i założenia polityki dywidendowej

  Marvipol pracuje nad 5-letnią strategią i założeniami polityki dywidendowej. Może je przedstawić rynkowi w II kwartale - wynika z wypowiedzi wiceprezesa Pawła Szymańskiego. W ciągu najbliższych 2 lat deweloper planuje sprzedaż 600-650 lokali rocznie, ale w dłuższej perspektywie myśli o poziomach czterocyfrowych.
 • Aktualizacja informacji o zawartej przez Emitenta znaczącej umowie.

  Raport bieżący nr 35/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Nawiązując do treści Raportów bieżących nr 111/2012 i 160/2012 opublikowanych odpowiednio w dn. 5 lipca i 21 grudnia 2012 r., na podstawie § 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państ
 • Informacja o obrocie akcjami emitenta.

  Raport bieżący nr 31/2013Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1583, z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia list
 • Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

  Raport bieżący nr 30/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] podaje do wiadomości stałe
 • Informacja dotycząca Rady Nadzorczej.

  Raport bieżący nr 16/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Marvipol S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza Marvipol S.A. podjęła uchwałę, mocą której niezależny Członek Rady Nadzorczej Wiesław Mariusz Różacki, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, został delegowany na okres od 16 stycznia do 28 lutego 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, w tym w szczególności do sprawowania stałego
 • Informacje o Radzie Nadzorczej Emitenta - aktualizacja.

  Raport bieżący nr 8/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Emitent informuje, iż w dniu 4 stycznia 2013 r.: - Mariusz Wojciech Książek, na podstawie zawartych w Statucie Marvipol S.A. uprawnień osobistych, powierzył pełniącemu dotychczas funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Marvipol S.A. Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej; - Członek Rady Nadzorczej Cezary Kozanecki oświadczył, iż od dnia 4 styczni
 • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.

  Raport bieżący nr 6/2013Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), Marvipol S.A. [Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvi
 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol S.A. w dniu 4 stycznia 2013 r.

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] przekazuje w załąc
 • Informacja dotycząca składu Rady Nadzorczej.

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), Marvipol S.A. [Emitent] informuje o otrzy
 • Informacja o Kandydaturach do Rady Nadzorczej Emitenta.

  Raport bieżący nr 162/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 158/2012 opublikowanego w dn. 7 grudnia 2012 r., w którego treści przekazane zostały projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 4 stycznia 2013 r., Marvipol S.A. [Emitent], w związku z planowanymi zmianami w Radzie Nadzorczej informuje,iż w dniu 31 grudnia 2012 r. rekomendację otrzymali: Pan Tomasz Andryszczyk, a także spełniający opis