Makarony Polskie SA

Artykuły - Makarony Polskie SA (277)

 • Powołanie prokurentów Makarony Polskie SA

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2013 roku udzielił prokury łacznej następującym osobom: Adam Głuszek, Witold Żarek. Prokura jest łączna, każdy z prokurentów może reprezentować Spółkę tylko współdziałając łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu. ADAM GŁUSZEK Pan Adam Głuszek posiada szeroką i fachową wiedzę w zakresie zarządzania sprzedażą oraz
 • Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Grupy Makarony Polskie za rok 2012

  Raport bieżący nr 4/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie SA informuje o sporządzeniu wstępnych szacunków wyników Grupy Kapitałowej Makarony Polskie ("Grupa") za rok 2012. Wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy za 2012 rok przedstawiają się następująco: - przychody netto ze sprzedaży: 131 921 tys. zł (w stosunku do 210 671 tys. zł w 2011 roku), - EBIT (zysk brutto+odsetki): 2 325 tys. zł (w stosunku do -1 3
 • Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie §103 ust. 1 oraz §83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, spółka Makarony Polskie SA informuje o zamiarze stałego przekazywania w roku 2013 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, a t
 • Zawarcie aneksów do umów kredytowych w Banku BGŻ SA

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie SA informuje, że w dniach 30 i 31 stycznia 2013 roku spółki Grupy zawarły z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości 9,2 mln zł. Aneksy przedłużają termin przedmiotowych zobowiązań do dnia 28 marca 2013 roku w związku z toczącym się procesem negocjacji warunków finansowania Grupy Makarony Polskie. Aneksowaną umową o najwyżs
 • Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska SA.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie SA informuje, że w dniu wczorajszym zawarła z BNP Paribas Bank Polska SA, w trybie korespondencyjnym, aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Spółka informowała w raportach bieżących nr 32/2012 z dnia 15 sierpnia 2013 roku, 34/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku, 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku oraz 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Na mocy zaw
 • Zawarcie aneksu do znaczącej umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska SA

  Raport bieżący nr 38/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 20 grudnia 2012 roku zawarła z ING Commercial Finance Polska SA aneks do Umowy faktoringu z dnia 21 grudnia 2009r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Aneks zwiększa kwotę limitu faktoringowego z dotychczasowego poziomu 7,0 mln zł do poziomu 8,0 mln zł. Pozostałe istotne warunki umowy fak
 • Zawarcie aneksów do umów kredytowych

  Raport bieżący nr 37/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2012 roku Spółka zawarła z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. aneksy do umów kredytowych o łącznej wartości 5,0 mln zł. Aneksy przedłużają termin wymagalności przedmiotowych zobowiązań do dnia 30 stycznia 2013 roku w związku z toczącym się procesem renegocjacji warunków finansowania spółek Grupy Makarony Polskie. Aneksowaną
 • Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

  Raport bieżący nr 36/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku, raportu bieżącego nr 44/2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku oraz raportu bieżącego nr 47/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku, informuje że w dniu 30 listopada 2012 roku zawarła z Bankiem BGŻ SA aneks do umowy kredytu rewolwingowego z dnia 3 grudnia 2010 roku. Aneks przedłuża termin wymagalnośc
 • Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A.

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 31 października 2012 roku do Spółki wpłynęły aneksy do umów kredytowych w rachunku bieżącym z dnia 29 października 2009 roku, zawarte przez spółki Grupy z HSBC Bank Polska S.A. w trybie korespondencyjnym. Aneksy dotyczą umów kredytowych, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2009 z dnia 30 października 2009 roku, w raporc
 • Odwołanie prokury

  Raport bieżący nr 33/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Makarony Polskie S.A. informuje, że w dniu 18 września 2012 roku Zarząd Spółki odwołał prokurę udzieloną Panu Krzysztofowi Rubakowi. U podstaw odwołania prokury leży zakończenie współpracy.Beata Majewska-Karp - ProkurentGrażyna Kozielec - Prokurent