Biznes - ;lk

Artykuły - ;lk (28)

 • Zawarcie przez Emitenta umowy o zwolnienie z długu

  LK Designer Shops S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu przez Spółkę umowy o zwolnienie z długu (dalej „Umowa”). Umowa została zawarta pomiędzy Emitentem, jako dłużnikiem, a Prezesem Zarządu Emitenta Panem Andrzejem Kalitą oraz Wiceprezesem Zarządu Emitenta Panią Lidią Kalitą, jako wierzycielami (dalej łącznie „Wierzyciele”). W dniu 12 czerwca 2014 roku Wierzyciele udzielili Emitentowi pożyczki w wysokości 1.659.821,70 zł (dalej „Pożyczka”). Zgodnie z zawart
 • Szacunkowe przychody Emitenta za rok 2015

  LK Designer Shops S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prognozowaną wysokość przychodów netto ze sprzedaży za rok 2015. Prognozowane przychody netto ze sprzedaży w roku 2015 wyniosą 6 600 tys. zł, w tym przychody netto ze sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, które za rok 2015 wyniosą 770 tys. zł, co w porównaniu do wyniku osiągniętego przez Emitenta za 2014 rok, w którym przychody ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu in
 • Emisja obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

  LK Designer Shops S.A. (dalej “Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2015 roku, uchwały w przedmiocie dojścia do skutku emisji imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D oraz dokonania przydziału imiennych, niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D (dalej „Uchwała”). Obligacje serii D Emitenta (dalej „Obligacje”) zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 4 N
 • Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

  Zarząd Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu EBI raport kwartalny za III kwartał 2015 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Kalita - PrezesJustyna Olczyk - Koordynator ds.administracji i gosp.mag.
 • Otworzenie kolejnego sklepu stacjonarnego

  Zarząd LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 października br. otwarto nowy sklep stacjonarny Spółki sprzedający ofertę marki „LIDIA KALITA”. Sklep zlokalizowany jest w Białymstoku, w nowo otworzonej galerii handlowej o nazwie Galeria Jurowiecka na poziomie 0 tej galerii handlowej. Otworzenie kolejnego sklepu stacjonarnego wpisuje się w obraną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju skoncentrowanej na stopniowe zwiększanie liczby funkcjonujący
 • Zawarcie umowy kredytowej.

  Zarząd Spółki LK Designer Shops S.A. przekazuje do publicznej wiadomości o zawarciu z Idea Bank S.A. umowy o kredyt obrotowy w kwocie 499.942,12 zł. W ramach ww. umowy bank udzielił Spółce na okres 60 miesięcy. Warunki finansowe, na których Spółka będzie korzystać z przyznanego kredytu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Spółka podaje informację do wiadomości publiczne w związku z faktem, że kwota przyznanego kredytu przekracza 20% kapitałów własnych S
 • Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2015 r. walnego zgromadzenia

  Raport bieżący nr 1/2015Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej "Spółką”), działając na mocy przepisu art. 395 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 Ustawy Kodeks spółe
 • Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 września 2015 r.

  Zarząd LK Designer Shops S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 września 2015 roku. Uchwały stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) i pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Kalita - PrezesJustyna Olczyk - koordynator ds.administracji i gosp.mag.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2015 r.

  W załączonym pliku PDF, Zarząd LK Designer Shops S.A. przekazuje Raport kwartalny jednostkowy za II kwartał 2015 r. PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Andrzej Kalita - Prezes
 • Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Raport bieżący nr 7/2015Podstawa Prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej "Spółką”), działając na mocy przepisu art. 398 w związku z przepisem art. 402 oraz przepisem art. 402 ustawy z dnia 15 wrze