Lipiec 2015

Artykuły - Lipiec 2015 (311)

 • Spełnienie się warunku zawieszającego z umowy z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem

  Raport bieżący nr 15/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 14/2015 z dnia 1 października 2015 roku Spółka informuje, że wszystkie przewidziane umową warunki zawieszające spełniły się albo zostały uznane za spełnione i w związku z tym w dniu 2 października 2015 r. strony zrealizowały następny przewidziany w Umowie Warunkowej (
 • Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z dnia 10 lipca 2015 roku dotyczącej nabycia akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem

  Raport bieżący nr 14/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweW nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 10 lipca 2015 r., dotyczącego zawarcia przez Emitenta umowy warunkowej nabycia 100% akcji w spółce prawa węgierskiego Dunamenti Tűzvédelem, Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 1 października 2015 roku otrzymał od Dunamenti Tűzvédelem oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków zawieszających:  wydziele
 • Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

  Od początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec br., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r.
 • Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2015 roku.

  Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich informuje, że z Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy otrzymał odpis pozwu BETOMAX systems GmbH& Co.KG z siedzibą w Neuss (Niemcy) o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2015 roku. Przedmiotowym pozwem BETOMAX systems GmbH&Co.KG wniósł o stwierdzenie nieważności Uchwał od nr 3 do nr 13 oraz od nr 15 do nr 20. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika Nr 3 d
 • NBP: Zysk banków spadły do 9,39 mld zł

  Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2015 roku wyniósł 9,39 mld zł, spadając rok do roku o 9,7 proc. - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski.
 • Informacja o datach przekazywania raportów okresowych za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

  Raport bieżący nr 18/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka”) niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 lipca 2015 roku i kończącym się dnia 30 czerwca 2016 roku: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego – 12 listopad 2015r. Raport półroczny oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze r
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 30 lipca 2015 r.

  Raport bieżący nr 33/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA zwołanym na dzień 30 lipca 2015 r. 1. Janusz Tchórzewski: 8 091 664 głosów ( 8 091 664 akcji zwykłych), co stanowiło 98,8835 % głosów na tym NWZA oraz 53,9444 % w ogólnej liczbie głosów.
 • Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie z uchwałami podjętymi przez NWZA z dnia 30 lipca 2015 r.

  Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 lipca 2015 r., dokonano następujących zmian statutu Spółki: 1. zmianę treści § 6a Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „1. W terminie do dnia 30.06.2018 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 420.000 złotych, poprzez emisję nie więcej niż 840.000
 • Sprostowanie raportu nr 27/2015 z dnia 10 lipca 2015

  Raport bieżący nr 33/2015Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Columbus Capital S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło sprostowanie od Pana Januarego C
 • Raport miesięczny za lipiec wraz z danymi finansowymi

  Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za lipiec 2015 r. wraz z danymi finansowymi: 1) Informacje ogólne - tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym 1 lipca 2015 r. w Grupie ECA rozpoczął działalność nowy Dział Doradztwa Biznesowego, który występuje pod marką ECA Business Consulting. Dział Doradztwa Biznesowego w Grupie ECA został powołany, aby wspierać przedsiębiorstwa w planowaniu i wdrażaniu zmian ukierunkowanych na realną poprawę ich efektywności głównie w obszarach finan