Krynicki Recykling SA

Artykuły - Krynicki Recykling SA (222)

 • Przyznanie dofinansowania projektu

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne W dniu 18 stycznia 2013 roku Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) powziął informację o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku") dofinansowania projektu "Wdrożenie autorskiego wynalazku motorem długofalowego rozwoju spółki Krynicki Recykling S.A.
 • Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

  Raport bieżący nr 3/2013Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent) w załączeniu przekazuje wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Emitent
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent") działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33,
 • Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki Krynicki Recykling S.A z siedzibą w Olsztynie (Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 4 grudnia 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 listopada 2012 roku o dokonaniu z tym dniem wpisu do rejestru przedsiębior
 • Rejestracja przez Sąd zmian treści Statutu Spółki

  Raport bieżący nr 34/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 listopada 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zarejestrowaniu w dniu 16 listopada 2012 roku nowej treści statutu Spółki, zgodnie z uchwałą nr 06/10/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar
 • Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynicki Recykling S.A. w dniu 29 października 2012 roku

  Raport bieżący nr 32/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dni
 • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 października 2012 roku

  Raport bieżący nr 31/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Krynicki Recykling S.A. przesyła w załączeniu uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 października 2012 roku. Załączniki: Plik;OpisAdam Krynicki - Prezes Zarządu
 • Zakończenie odbiorów technicznych w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach.

  Raport bieżący nr 28/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Krynicki Recykling S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 września 2012 roku zakończył się trwający kilka tygodni odbiór instalacji technicznych i technologicznych w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach. Techniczne odbiory końcowe dotyczą części produkcyjnej zakładu związanej z rozliczonymi już projektami objętymi wsparciem w formie premii technologicznej pod nazwą &qu
 • Wpływ środków z tytułu premii technologicznej

  Raport bieżący nr 26/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Krynicki Recykling S.A. (Spółka, Emitent) z siedzibą w Olsztynie informuje, że w dniu 3 sierpnia 2012 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. wypłacił Spółce premię technologiczną w ramach projektu nr POIG.04.03.00-00-182/11-00 pod nazwą "Innowacyjna technologia odzysku szkła opakowaniowego z odpadów poprodukcyjnych". Całkowita kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 4.000.0
 • Otrzymanie decyzji na użytkowanie budynku hali oraz budynku biurowo-socjalnego w Zakładzie Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach.

  Raport bieżący nr 25/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Krynicki Recykling S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2012 roku powziął informację, iż dnia 30 lipca 2012 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, wydał decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku hali uzdatniania stłuczki szklanej oraz budynku biurowo-socjalnego, położonych w Pełkiniach na działkach nr ewid. gruntu 2343/16 oraz 2343/19.