kredyt obrotowy

Artykuły - Kredyt obrotowy (322)

 • Informacja o zawarciu umowy o kredyt obrotowy.

  Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10.06.2015 roku Spółka zawarła umowę o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A., Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy. Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 2.700.000 zł z terminem zapadalności na dzień 31.12.2018 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym sy
 • Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

  Raport bieżący nr 30/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 3 czerwca 2015 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu (Bank) umowę o kredyt obrotowy (Umowa). Wartość Umowy wyniosła ponad 41,30 mln zł, przekraczając poziom 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniając kryterium uznania transakcji za umowę znaczącą. Umowa określa zasady u
 • Aneks do umowy o kredyt obrotowy

  Raport bieżący nr 16/2015Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 18.05.2015 r. został podpisany aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym rewolwingowy, zawarty pomiędzy Emitentem (Kredytobiorca) i Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Sanoku (Bank). O zawarciu w/w umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 17/2014 z dnia 21.05.2014 roku. Przedmiotem nin
 • Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

  Zarząd Mineral Midrange S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 roku podpisał istotną umowę z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce przez Bank kredytu obrotowego w wysokości 500.000,00 zł na okres do 20 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z umową środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.Osoby reprezentujące spółkę:
 • Wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy

  Zarząd Invico Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach („Invico”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku otrzymał wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy z dnia 21 maja 2012 roku („Umowa”) zawartej z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu („Bank”). Powód wskazany w wypowiedzeniu Umowy to niedotrzymanie warunków umowy kredytowej oraz zagrożenie terminowej spłaty kredytu. Umowę wypowiedziano z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia , który mija 14 maja 2015 roku.
 • Zawarcie umowy o kredyt obrotowy

  Zarząd INCANA S.A. informuje, iż w dniu 18.03.2015 roku Spółka zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem Bank Zachodni WBK S.A., z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy umowy bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 3.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz na spłatę kredytu obrotowego z którego Spółka korzystała dotychczas w banku Deutsche Bank Polska S.A.. Umowa została zawarta na okres od dnia 18.03.2015 r. do dnia 25.03.
 • Przedłużenie umowy kredytowej

  Zarząd Spółki Hefal Serwis S.A. informuje, że zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. aneks do umowy o kredyt obrotowy, na mocy którego przedłuża się okres obowiązywania umowy do dnia 20.06.2015 r. Wartość uruchomionego kredytu wynosi 492.000,00 zł Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę:
 • WYPOWIEDZENIE UMOWY KREDYTU OBROTOWEGO

  Zarząd Spółki ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej jako: „Spółka”), informuje o otrzymaniu przez Spółkę od Banque Cantonale de Genève z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (dalej jako: „BCGE”) pisma datowanego na dzień 17 grudnia 2014 r., w przedmiocie wypowiedzenia przez BCGE ze skutkiem natychmiastowym zawartej w dniu 27 września 2011 r. pomiędzy Spółką a BCGE umowy kredytu obrotowego posiadanego przez Spółkę na rachunku bieżącym prowadzonym przez BCGE w zakresie kwoty kredytu w wysoko
 • Zawarcie umów kredytowych

  Zarząd Nanotel S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16.12.2014 r. zawarł z Bankiem BPH S.A. umowę o kredyt obrotowy odnawialny na kwotę 4 800 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz na spłatę kredytu obrotowego udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. (raport EBI 44/2013). Ponadto Emitent w tym dniu zawarł z ww. Bankiem umowę o kredyt na rachunku bieżącym na kwotę 2 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Okres dostępności k
 • Zawarcie umowy kredytu obrotowego z Bankiem PKO S.A.

  Raport bieżący nr 46/2014Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (Spółka) informuje, że zawarł z Bankiem Polska Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57 (Bank) umowę kredytu obrotowego (data zawarcia: 01 grudnia 2014 r., data otrzymania umowy podpisanej przez wszystkie uprawnione strony: 04.12.2014 r.). Na podstawie ww. umowy Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kr