korekta zeznania podatkowego

Artykuły - Korekta zeznania podatkowego (16)

 • Zastosowanie błędnej stawki VAT

  Zastosowanie błędnej stawki VAT

  Zasadą jest, że obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru bądź świadczonej usługi spoczywa na sprzedawcy tego towaru lub usługi. Jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnik wystawiający fakturę zastosuje niewłaściwą stawkę VAT. Co do zasady, podatnicy, którzy zastosowali błędną stawkę VAT, mają obowiązek (lub prawo) korekty VAT należnego.
 • Zasady wyliczania odsetek podatkowych po korekcie rozliczenia

  Zasady wyliczania odsetek podatkowych po korekcie rozliczenia

  Efektem sporządzenia korekty rozliczenia może być konieczność uregulowania zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę od niej wylicza się według stawki podstawowej, obniżonej albo podwyższonej. Obniżone obciążenia odsetkowe stanowią premię za szybką wpłatę długu ujawnionego w wyniku sporządzenia przez podatnika autokorekty rozliczenia, podwyższone - mają zniechęcać do zaniżania akcyzy i VAT.
 • Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty

  Okres, w jakim możliwe jest wystawienie korekty

  Sprzedaż dokonywana przez podatników VAT zasadniczo dokumentowana jest fakturą. Przy czym powinna ona być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. W praktyce zdarzają się jednak pomyłki w dokumentowaniu. W konsekwencji należy skorygować zaistniałe błędy. Dokumentami korygującymi wystawianymi przez sprzedawcę są faktury korygujące. W przepisach nie wskazano jednak, za jaki okres można je wystawić.
 • Kto odpowiada za błędy w PIT za 2015 rok?

  Kto odpowiada za błędy w PIT za 2015 rok?

  Roczne zeznania podatkowe nie zawsze są rzetelne. Zaległości podatkowe wynikające z błędnych wyliczeń pokrywa podatnik. Odpowiedzialność za uchybienia noszące znamiona przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych może jednak ponieść osoba sporządzająca rozliczenie. Sposobem na uniknięcie dotkliwych sankcji jest korekta zeznania podatkowego.
 • Faktury korygujące koszty - problemy na styku starych i nowych przepisów

  Faktury korygujące koszty - problemy na styku starych i nowych przepisów

  Przepisy obu ustaw o podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., jako podstawową zasadę rozliczania faktur korygujących m.in. w zakresie kosztów, w sytuacji gdy wystawienie faktur nie jest wynikiem błędu lub innej oczywistej omyłki, przyjmują ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym z datą ich wystawienia.
 • Jak korygować rozliczenia po kontroli podatkowej?

  Jak korygować rozliczenia po kontroli podatkowej?

  Podatnik ma prawo po zakończeniu kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy poprawić sprawdzane rozliczenia. Korekty dokonuje się poprzez złożenie - w formie pisemnej lub drogą internetową - deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem przyczyn naniesienia zmian. Usunięcie wszystkich nieprawidłowości wykrytych przez urzędników pozwala uniknąć pokontrolnego postępowania podatkowego.
 • Korektę "papierowego" zeznania PIT można złożyć online

  Korektę "papierowego" zeznania PIT można złożyć online

  Korektę złożonego tradycyjnie zeznania rocznego - w wersji papierowej - można zrobić przez internet. Dotyczy to jednak tylko tych rodzajów deklaracji, których złożenie możliwe było w danym roku online.
 • Spadkobierca nie może złożyć korekty za zmarłego

  Spadkobierca nie może złożyć korekty zeznania podatkowego spadkodawcy - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła nierozliczonych faktur, które mogły mieć wpływ na wysokość podatków zmarłego.
 • 5 lat na skorzystanie z pominiętej ulgi

  5 lat na skorzystanie z pominiętej ulgi

  Podatnik ma 5 lat na złożenie korekty deklaracji podatkowej w przypadku niewykorzystanej, przysługującej ulgi internetowej w PIT lub nieumyślnie zaniżonej kwoty należnego podatku. Jeżeli fiskus rozpoczął kontrolę, skorygowanie błędu jest ograniczone.
 • Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe w ramach korekty

  Wspólne rozliczenie małżonków nie jest możliwe w ramach korekty

  Korekta rocznego zeznania PIT umożliwia uwzględnienie rachunków - uprawniających do ulgi rehabilitacyjnej czy internetowej - znalezionych już po 30 kwietnia. Po tym terminie nie mogą jednak rozliczyć się wspólnie małżonkowie lub rodzice wychowujący samotnie dziecko, którzy wcześniej złożyli zeznania obejmujące tylko ich indywidualny dochód.