Konsorcjum Stali SA

Artykuły - Konsorcjum Stali SA (273)

 • Zawarcie umowy spółki cywilnej

  Raport bieżący nr 5/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę spółki cywilnej, której wspólnikami (dalej Wspólnicy) oprócz Emitenta są: 1) Bogdan Więcek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Więcek Bogdan BUDMAT ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, NIP 7740015083, 2) Maxstal sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-731) przy ul. Kosiarzy 8, wpisaną do Rej
 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

  Raport bieżący nr 1/2013Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. (dalej Emitent) działając na podstawie § 103 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz
 • Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

  Raport bieżący nr 40/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Aneks nr 4 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa) zawartej z bankiem pod firmą ING Banki Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej Bank). O przedmiotowej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nu
 • Aneks do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

  Raport bieżący nr 39/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu (dalej Aneks) do Umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe (dalej Umowa). O powołanej wyżej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi: numer 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010r., numer 2/
 • Aneks do umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

  Raport bieżący nr 38/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z Bankiem pod firmą Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie Aneks nr 2 do Umowy faktoringu odwrotnego, dalej Umowa. O powołanej wyżej Umowie Emitent informował raportami bieżącymi: numer 47/2011 z dnia 25 listopada 2011r., numer 48/2011 z dnia 28 listopada 2011r. oraz numer 11/20
 • Zbycie udziałów w Spółce Stalprodukt - Warszawa Sp. z o. o.

  Raport bieżący nr 37/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany egzemplarz umowy sprzedaży udziałów z dnia 19 października 2012r. zawartej ze Spółką pod firmą STALPRODUKT S.A. (dalej Umowa). Na mocy Umowy Emitent zbył 49 % udziałów (całość posiadanych udziałów) w Spółce pod firmą Stalprodukt - Warszawa Sp. z o. o. z sie
 • Uchwała Zarządu w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego

  Raport bieżący nr 201/Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje, że w dniu 21 września 2012r. podjął uchwałę o utworzeniu odpisu aktualizującego, obciążającego wynik roku 2012, na należności zagrożone nieściągalnością w wysokości 5 665 670,93 (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych i 93/100) zł. Informacja pou
 • Hipoteka na aktywach o znacznej wartości

  Raport bieżący nr 35/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2012r. otrzymał Zawiadomienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonaniu w dniu 20 sierpnia 2012r. wpisu hipoteki umownej łącznej ustanowionej na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na aktywach Emitenta o zn
 • Korekta raportu bieżącego nr 29/2012 - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości

  Raport bieżący nr 29/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 29/2012 opublikowanego w dniu 18.07.2012r. W wyniku omyłki pisarskiej została błędnie podana łączna wartość ewidencyjna aktywów w księgach Emitenta, objętych hipoteką łączną umowną: zamiast błędnie podanej wartości 22.423 tys. zł, powinna być podana prawidłowa wartość tj. 20.
 • Aneks do umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

  Raport bieżący nr 34/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent podpisał z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks przedłużający okres ważności umowy faktoringowej, o której informował raportem bieżącym nr 22/2010 z dnia 10 sierpnia 2010r., raportem bieżącym nr 35/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r., raportem bieżącym nr 49/2011 z dnia 28