'Kasa'

Artykuły - 'Kasa' (1634)

 • Kwas foliowy - dlaczego jest nam potrzebny

  Kwas foliowy - dlaczego jest nam potrzebny

  Wydaje ci się, że jest niezbędny tylko paniom, które są w ciąży? To nieprawda! Ten cenny składnik służy naszemu zdrowiu niezależnie od wieku!
 • Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie o ogłoszenie upadłości FPB Media sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 65/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 13 listopada 2012 roku Bank otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (sygn. akt: IX GU 83/12) z dnia 31 października 2012 roku o umorzeniu - wskutek cofnięcia wniosku przez spółkę - postępowania w spr
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Umowa kredytowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

  Raport bieżący nr 24/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. z
 • Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012 POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

  Raport w załącznikuWybrane dane finansowe
 • Odrzucenie i oddalenie apelacji w sprawie o uchylenie uchwał ZWZ Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku

  Raport bieżący nr 63/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 26 października 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie: 1) odrzucił apelację akcjonariusza Banku od wyroku z dnia 7 marca 2012 roku w części dotyczącej żądania uchylenia uchwał Nr 5 i Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 • Umorzenie Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji wyemitowanych przez Bank

  Raport bieżący nr 62/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 23 października 2012 roku, Bank umorzył łącznie 5.662 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) sztuk obligacji imiennych Banku serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Banku zwykłych na okaziciela serii G, zwanych "Obligacjami", wyemitowanych przez Bank na
 • Raport 61/2012: Śmierć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

  Raport bieżący nr 61/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. z przykrością informuje, że powziął informację o śmierci p. Enrico Pavoni, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, Członka Rady Nadzorczej od momentu prywatyzacji Banku w 1999 r. , który wniósł istotny wkład w rozwój Banku w tym okresie. Podstawa prawna: § 5.1 p. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie infor
 • Łatwa kasa na częściach

  Łatwa kasa na częściach

  Za granicą grzebią w kontenerach na śmieci, zaś w Polsce jeżdżą drogimi samochodami, na sobie mają markowe spodnie i żyją lepiej niż inni. U nas uchodzą za "biznesmenów". Oto prawdziwy obraz handlarzy częściami z regionu.
 • Wniosek o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości FPB Media Sp. z o.o.

  Raport bieżący nr 60/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 16 października 2012 roku Bank otrzymał informację o złożeniu w dniu 16 października 2012 przez Zarząd FPB Media Sp. z o.o. wniosku o wycofanie wniosku z dnia 13 sierpnia 2012 r. o upadłość FPB Media Sp. z o.o. - spółki pośrednio zależnej wobec Banku. Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla Warszawy