kalita

Artykuły - Kalita (2)

  • Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z akcjonariuszami większościowymi.

    Emitent informuje o zawarciu umowy pożyczki pomiędzy LK Designer Shops S.A. a dwoma akcjonariuszami większościowymi, tj. Andrzejem Kalita i Lidią Kalita posiadającymi łącznie 84% udziału w głosach na WZA Emitenta. Pożyczka została udzielona Przez tych Akcjonariuszy na łączną kwotę 2.600.000 PLN i zostanie przeznaczona na spłatę do dnia 17 lipca 2015 r. zobowiązań Emitenta z tytułu trzech zaciągniętych przez LK Designer Shops SA długoterminowych kredytów obrotowych wraz z odsetkami w łącznej kwo
  • Zawarcie przez akcjonariuszy większościowych umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami

    Zarząd LK Designer Shops S.A. (dalej “Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2015 r. znaczący akcjonariusze Spółki, tj.: Lidia Kalita oraz Andrzej Kalita (dalej „Akcjonariusze”), pełniący jednocześnie funkcje w Zarządzie Emitenta, podpisali umowę, w której zobowiązali się do czasowego niezbywania posiadanych akcji Spółki. Według stanu na dzień niniejszego raportu zarejestrowany kapitał zakładowy LK Designer Shops S.A. dzieli się na 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okazi