Biznes - Jr.

Artykuły - Jr. (187)

 • JR INVEST S.A.stabilizuje przychody

  JR INVEST S.A., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, osiągnęła na poziomie skonsolidowanym 631 tys. zł zysku netto w 1 kw. 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.102 tys. zł. Emitent liczy, że wejście w branżę OZE pozwoli mu na skokowy wzrost zysków w nadchodzących kwartałach.
 • Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

  Zarząd Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie jako załącznik do niniejszej wiadomości przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres I kwartału 2015 r. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:January Ciszewski - Prezes Zarządu
 • Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej Emitenta

  Zarząd JR INVEST S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z siedzibą w Krakowie, przekazuje do publicznej wiadomości przychody z działalności operacyjnej w miesiącu kwietniu i narastająco za cztery miesiące 2015 roku Emitenta oraz Spółek wchodzących w skład jego Grupy. W miesiącu kwietniu 2015 roku przychody osiągnięte z najmu powierzchni komercyjnych przez JR INVEST S.A. były niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 o 1,52%. Wyższe o 2,86% były przychody z najmu zrealizowane przez Spółkę
 • Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosków Zarządu w sprawie istotnych spraw dla Emitenta

  Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku w siedzibie Spółki odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej JR INVEST S.A., na którym to Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wnioski Zarządu Emitenta dotyczące istotnych kwestii realizacji strategii rozwoju JR INVEST S.A. Rada Nadzorcza Emitenta Uchwałą nr 2/05/2015 z dnia 08 maja 2015 r. wyraziła zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w województwie śląs
 • Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok

  Zarząd Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej JR INVEST S.A. za 2014 rok. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:January Ciszewski - Prezes Zarządu
 • Jednostkowy raport roczny za 2014 rok

  Zarząd Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny JR INVEST S.A. za 2014 rok. Podstawa prawna: § 5 Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:January Ciszewski - Prezes Zarządu
 • JR INVEST planuje sprzedać Galerię Handlową w Zielonej Górze

  JR INVEST, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała informację od swojej spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży Galerii Handlowej RAMZES. Wartość transakcji zbycia tego obiektu została ustalona na poziomie 11 500 tys. zł netto.
 • Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

  Zarząd Spółki JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 1 maja 2015 roku uzyskał informację, iż w dniu 30 kwietnia 2015 r. Spółka zależna Emitenta „Centrum Market Zielona Góra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze zawarła, w formie aktu notarialnego (Rep. nr 3555/2015), z dwoma osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Zielonej Górze, obrębie 18, sk
 • Wypowiedzenie umowy z animatorem akcji Spółki na rynku NewConnect

  Zarząd JR INVEST S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2015 roku wypowiedział umowę na pełnienie funkcji Animatora Rynku dla Emitenta na Rynku NewConnect zawartą w dniu 15 lutego 2013 roku z Domem Maklerskim Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 30 czerwca 2015 roku. Intencją Spółki jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Ob
 • JR INVEST SA porządkuje Grupę Kapitałową i wchodzi w branżę OZE

  JR INVEST SA, spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., działająca w branży nieruchomości komercyjnych, dokonuje sprzedaży posiadanej nieruchomości położonej w centrum Bielska-Białej do swojej spółki zależnej Laguna Capital Sp. z o.o. Emitent rozszerza również swoją działalność o branżę Odnawialnych Źródeł Energii.