Indykpol SA

Artykuły - Indykpol SA (283)

 • Rośnie sprzedaż polskiego drobiu na rynki w Afryce i Azji. Załamał się jednak eksport do Europy Wschodniej

  Rośnie sprzedaż polskiego drobiu na rynki w Afryce i Azji. Załamał się jednak eksport do Europy Wschodniej

  Polska jest potęgą pod względem produkcji i eksportu mięsa drobiowego. W latach 2000-2012 sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła szesnastokrotnie. Pozytywne tendencje widać także od początku bieżącego roku, ponieważ mięso z polskich kurcząt i indyków coraz częściej gości na stołach w Afryce i Azji. Silny wzrost konsumpcji drobiu widać także w kraju - głównie z powodu rosnącej roli zdrowej żywności.
 • Wykaz informacji bieżących i okresowych publikowanych w 2012 roku

  Raport bieżący nr 2/2013Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie przekazuje wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w okresie ostatniego roku kalendarzowego. Pełna treść wszystkich raportów bieżących i okresowych dostępna jest na stronie internetowej Spółki - www.indykpol.pl - w zakładce: O firmie - Relacje inwestorskie - Raporty. Wersje drukowa
 • Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną

  Raport bieżący nr 16/2012Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Indykpol S.A. informuję, że w dniu 28 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538). Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w okresie wrzesień-listopad 2012 roku nabył 1700 akcji zwykłych na okaziciela Indykpol S.A
 • Informacja o przekazaniu korekty raportu śródrocznego Indykpol SA za I półrocze 2012 roku i skonsolidowanego raportu śródrocznego Grupy Kapitałowej Indykpol SA za I półrocze 2012 roku

  Raport bieżący nr 15/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Na podstawie § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd Indykpol S.A. informuje o przekazaniu korekty raportu śródrocznego i skons
 • Korekta raportu nr 10/2012 - dotyczącego Uchwały ws. wypłaty dywidendy podjętej przez WZA Indykpol S.A.

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Indykpol S.A. informuje na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim informuje o błędzie pisarskim w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 30 maja 2012 roku. Raport zawierał in
 • Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ Emitenta

  Raport bieżący nr 13/2012Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Indykpol S.A. przesyła listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 maja 2012 roku. Załączniki: Plik;OpisPiotr Kulikowski - Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny
 • Wybór Rady Nadzorczej Indykpol SA nowej kadencji

  Raport bieżący nr 12/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Indykpol SA podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało 29 maja 2012 r. wyboru 6-osobowej Rady Nadzorczej Indykpol SA na wspólną kadencję trzech lat. Załączniki: Plik;OpisPiotr Kulikowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
 • Wybór biegłego rewidenta

  Raport bieżący nr 11/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Indykpol S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29 maja 2012 roku dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, na audytora Spółki. Firma BDO jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. Spółka korzystała w latach ubiegłych z usług audytorskich BDO Sp. z o.o. Okres wykonywania czynno
 • Uchwała ws. wypłaty dywidendy podjęta przez WZA Indykpol S.A.

  Raport bieżący nr 10/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Indykpol S.A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2012 roku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2011 rok zostanie przeznaczona kwota w wysokości 1 499 760,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,48 zł. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Indykp
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2012 roku

  Raport bieżący nr 9/2012Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Indykpol S.A. przesyła uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2012 roku. Załączniki: Plik;OpisPiotr Kulikowski - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny